Daily Archives: 1 август 2008

Решение по първото спешно преюдициално производство

СЕО се е произнесъл с решение по първото спешно преюдициално производство по реда на член 104б от Процедурния правилник на Съда. Запитването се отнася до тълкуването на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

Казусът е относно развод и упражняването на родителски права.

С определение от 21 май 2008 г., внесено в секретариата на Съда на 22 май 2008 г., Lietuvos Aukščiausiasis Teismas иска преюдициалното запитване да се разгледа по реда на спешното производство, предвидено в член 104б от Процедурния правилник. Националната юрисдикция установява необходимостта от спешни действия, поради това че всякакво забавяне би било твърде неблагоприятно за отношенията между детето и родителя, с когото то не живее.

Трети състав на Съда се произнася с решение на 11 юли 2008 г.