Daily Archives: 20 август 2008

Иск на Феим Чаушев срещу служител на ОЛАФ в германски съд?

В съобщения на медиите се казва, че „уволненият бивш зам.-министър на външните работи Феим Чаушев е завел дело срещу представителя на ОЛАФ в България Готфрид Манфред за нанесени материални и морални щети. (…) Съдебният иск е внесен от адвокатите на Чаушев в германски съд, тъй като докладът на ОЛАФ бил писан в Германия.“

Най-вероятно става дума за някакво недоразумение.

Единствено Първоинстанционният съд на ЕО е компетентен да се произнесе относно отговорността на Общността за вреди от неправомерно деяние на институция на Общността или служител на институция (чл. 288, пара. 2 вр. чл. 235, вр. чл. 225, пара. 1 ДЕО). Само на това основание подобен иск пред германски съд ще бъде процесуално недопустим поради липса на компетентност (виж §1 Zivilprozessordnung, вр. §20 Gerichtsverfassungsgesetz, вр. чл. 12, т. а) на Протокола за привилегиите и имунитетите, вр. Регламент Евратом/ЕОВС/ЕИО № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, на член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите).

Единствената правна възможност за присъждане на обезщетение в случая е иск по чл. 288, пара. 2 ДЕО пред Първоинстанционния съд. Според мен е много спорно дали соченото деяние на служителя Готфрид Манфред съставлява достатъчно конкретно, явно и грубо нарушение на правна норма (виж Решение на Съда от 4 юли 2000 г. по дело Bergaderm и Goupil/Комисия, C-352/98 P, Recueil, стр. I 5291, точка 42).

В допълнение си заслужава да припомня решението на Първоинстанционния съд по дело T-309/03, Manel Camós Grau / Комисия, където специално е изследван въпроса за правното значение на докладите на OLAF и отговорността за вреди на Общността.