Daily Archives: 22 август 2008

Мерки след посещението на директора на ОЛАФ

Цитат от медиите:

Контрольорите на ЕК ще могат да влизат в българските фирми без значение дали те са съгласни или не, каза Тачева, но не даде повече подробности. Тя обясни, че и в момента тази възможност съществува според европейски регламент от 1996 г., който би трябвало да се прилага директно у нас след приемането ни в ЕС. За да е ясно и сигурно всичко, ние ще запишем правомощията на европейските контрольори в закона, каза министърът“ (курсив мой).

Става дума за Регламент № 2185/96/ЕВРАТОМ, ЕО относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности.

Не само че би трябвало, но се и прилага. Прилага се по силата на чл. 249 ДЕО:

„Регламентът има общо приложение. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.“

Подобен текст се възпроизвежда в края на текста всеки регламент, за да е ясно. И за да е сигурно.

Изпитвам притеснение от подобни изявления, направени от министър на правосъдието на държава-членка на Европейския съюз, какъвто министър е Миглена Тачева.

Кое точно не е ясно и не е сигурно по повод на правомощията на служителите на ЕК по Регламент № 2185/96/ЕВРАТОМ, ЕО? И изобщо всеки регламент ли „ще запишем“ в националното си законодателство, за да е ясно и сигурно?

А докато влезе в сила съответното изменение на националното законодателство регламентът няма да се прилага или как?

Подобно изявление подрива устоите на общостната правна уредба.

Защо отделям такова внимание на този въпрос? Още от решението на СЕО по делото C-6/64, Flaminio Costa v E.N.E.L., СЕО извежда основополагащия принцип за върховенството на общностното право (виж например Jürgen Bast: On the Grammar of EU Law: Legal Instruments).

De facto отричането на пряката приложимост на регламента като правен инструмент е достатъчно притеснително. И още – идеята за „въвеждане“ на правна норма от регламент в националното законодателство е contra legem. Според СЕО „всички методи за въвеждане [изпълнение], които биха имали за резултат създаването на пречка за директния ефект на регламентите на Общността и заплашват тяхното едновременно и еднообразно приложение в цялата Общност, противоречат на Договора [за създаване на Европейска икономическа общност]“ (виж решението по дело C-39/72, Европейска комисия срещу Италианската република).

Неприемливо е да се връщаме към дискусии, водени през 1960те години.
И още нещо – неизпълнението на общностното законодателство отдавна се разглежда като патология, характерна само за определени държави-членки.