Daily Archives: 5 септември 2008

Оценка на общата енергийна политика на ЕС

Международната енергийна агенция представя проучване на общата енергийна политика на ЕС.

Основните препоръки към Европейската комисия:

1. Енергично да отстоява приемането и изпълнението на пакета мерки в областта на енергетиката и промените в климата от 23 януари 2008 г., като отчита по-специално:

  • Необходимостта от подобряване на енергийната ефективност във всички сектори на икономиката и да осигури точното изпълнение на съществуващото и бъдещото общностно законодателство в тази област;
  • Въпросите, свързани с пазарната съвместимост на мерките от пакета;
  • Нуждата да се предостави на определена сигурност инвеститорите в инфраструктурата за енергийно потребление, пренос и производство на енергия относно средносрочната и дългосрочната инвестиционна рамка чрез изясняване на тенденциите в политиките и осигуряване на тяхното прилагане.

2. Да продължи да оказва натиск за приемане на Третия либерализационен пакет от септември 2007 г. , за да гарантира, че европейските енергийни пазари ще останат отворени, прозрачни и конкурентноспособни.

3. Да увеличи финансирането на развойната дейност в енергетиката с цел да гарантира, че това финансиране е адекватно на предизвикателствата за енергетиката и климата, както и да обсъди ребалансиране на бюджетите за развойната дейност като отчете приоритетите при неядрените технологии.