Daily Archives: 9 септември 2008

Практическо ръководство за финансиране на изследвания и иновации

Европейката комисия представя Практическо ръководство за финансиране от ЕС на изследвания и иновации.

Освен съвети за комбиниране на различните източници на финансиране, ръководството съдържа описание на различните фондове, съвети и инструменти за оценка на предложенията. Така потенциалните бенефициенти могат бързо да определят възможностите за европейско финансиране на всеки етап от проекта.

Отмяна на предпазната клауза за въздушния транспорт

С Регламент (EO) № 875/2008 на Европейската комисия се отменя Регламент (ЕО) № 1962/2006, с който ЕК наложи защитни мерки спрямо България в областта на гражданското въздухоплаване съгласно член 37 от Акта за присъединяване.

ЕК счита, че ангажиментът на България да прилага в пълен размер правилата на
Общността в областта на въздушния транспорт е изпълнен.

Регламентът влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.