Daily Archives: 23 септември 2008

Публична консултация в ЕС за бъдещето на младежката политика

Целта на консултацията е да се съберат мнения на европейските граждани за проблемите, които най-пряко засягат младите хора.

Темите във въпросника включват образование и неформално учене, заетост, дискриминация, социална интеграция и доброволни дейности на младежите.

Резултатите от консултацията ще бъдат използвани за разработването на конкретни мерки в подкрепа на интеграцията на младите в обществото, намирането на работа, повишаване на общото им благосъстояние и включването им като граждани в обществения живот.

Допитването ще приключи на 25 ноември 2008 г. Резултатите от него ще бъдат публикувани на сайта http://www.ec.europa.eu/youth

Проектът за европейски Пакт за имиграцията и убежището

Френското председателство на ЕС е предложило на държавите-членки подписването на Пакт за имиграцията и убежището.

Целта на пакта е интегриране на политиките, свързани с имиграцията и убежището, както и създаването на общоевропейски подход към легалната и нелегалната имиграция. Предвидени са пет основни точки:

1. Организация на легалната имиграция, като се отчетат приоритетите, нуждите и капацитета за приемане на отделните държави-членки, и се насърчи интеграцията;
2. Контрол върху нелегалната имиграция и гарантиране на връщането на нелегалните имигранти в държавата по произход или последната държава по транзита;
3. По-ефективен граничен контрол;
4. Европа като сигурно убежище (за преследвани лица);
5. Пълноценно сътрудничество с държавите по произход или по транзита за постигане на синергия между миграция и развитие.

Според Sergio Carrera и Elspeth Guild  от CEPS приемането на пакта от Европейския съвет ще доведе до по-широко приложение на принципа на субсидиарността в имиграционната политика през следващите години. Авторите на доклада смятат, че това ще отслаби изграждането на общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие.