Monthly Archives: септември 2008

Практическо ръководство за финансиране на изследвания и иновации

Европейката комисия представя Практическо ръководство за финансиране от ЕС на изследвания и иновации.

Освен съвети за комбиниране на различните източници на финансиране, ръководството съдържа описание на различните фондове, съвети и инструменти за оценка на предложенията. Така потенциалните бенефициенти могат бързо да определят възможностите за европейско финансиране на всеки етап от проекта.

Отмяна на предпазната клауза за въздушния транспорт

С Регламент (EO) № 875/2008 на Европейската комисия се отменя Регламент (ЕО) № 1962/2006, с който ЕК наложи защитни мерки спрямо България в областта на гражданското въздухоплаване съгласно член 37 от Акта за присъединяване.

ЕК счита, че ангажиментът на България да прилага в пълен размер правилата на
Общността в областта на въздушния транспорт е изпълнен.

Регламентът влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Спиране на плащанията по Финансовия механизъм на ЕИП за България

От офиса на Финансовия механизъм на ЕИП ми изпратиха прес-съобщение за спиране на плащанията на безвъзмездна финансова помощ и суспендиране на правомощията на Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“ към МФ (CFCU) по управление на безвъзмездната помощ по Финансовия механизъм ЕИП в България.

Решението е на Комитета на Финансовия механизъм на ЕИП за 2004-2009 г.

Цитира се решението на Европейската комисия от 23 юли 2008 г. за отнемане на акредитацията на CFCU, както и чл. 11, пара. 2 от Меморандума по механизма:

„2. Страните се договарят да прилагат най-висока степен на прозрачност и отчетност при изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП, както и целите и принципите на доброто управление, устойчивото развитие и равенството на половете. Страната-бенефициент взема активни мерки с цел да осигури придържането към тези принципи на всички нива, включени в изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП.“

На практика ще бъдат засегнати плащания и бъдещи проекти за общо 19,4 млн. евро, защото средствата за НПО се управляват директно от офиса на Финансвия механизъм и не са обхванати от решението.

Оценка на общата енергийна политика на ЕС

Международната енергийна агенция представя проучване на общата енергийна политика на ЕС.

Основните препоръки към Европейската комисия:

1. Енергично да отстоява приемането и изпълнението на пакета мерки в областта на енергетиката и промените в климата от 23 януари 2008 г., като отчита по-специално:

 • Необходимостта от подобряване на енергийната ефективност във всички сектори на икономиката и да осигури точното изпълнение на съществуващото и бъдещото общностно законодателство в тази област;
 • Въпросите, свързани с пазарната съвместимост на мерките от пакета;
 • Нуждата да се предостави на определена сигурност инвеститорите в инфраструктурата за енергийно потребление, пренос и производство на енергия относно средносрочната и дългосрочната инвестиционна рамка чрез изясняване на тенденциите в политиките и осигуряване на тяхното прилагане.

2. Да продължи да оказва натиск за приемане на Третия либерализационен пакет от септември 2007 г. , за да гарантира, че европейските енергийни пазари ще останат отворени, прозрачни и конкурентноспособни.

3. Да увеличи финансирането на развойната дейност в енергетиката с цел да гарантира, че това финансиране е адекватно на предизвикателствата за енергетиката и климата, както и да обсъди ребалансиране на бюджетите за развойната дейност като отчете приоритетите при неядрените технологии.

Становище за предимствата и недостатъците на еврото

Европейският икономически и социален комитет представя становище „Предимствата и ползите от еврото: време за оценка“.

Становището заслужава да се прочете заради оценката на паричната политика на ЕС от гледна точка на потребителите, но на мен ми направи впечатление следния извод:

не е възможно осъществяването на никаква „европейска“ политика, освен ако онези, които упражняват властта – правителства, политически партии и медии – не възприемат тази политика като своя.“

Заключения от извънредния Европейски съвет за ситуацията с Грузия

Заключенията от извънредния Европейски съвет на 1 септември 2008 г. по повод ситуацията с Грузия:

Европейският съвет:

 • Осъжда едностранното решение на Русия да признае независимостта на Южна Осетия и Абхазия;
 • Призовава страните [в конфликта] да изпълнят напълно шестте точки на споразумението;
 • Изпраща наблюдателна мисия на място, която да прецени условията за увеличаване на дейността на ЕС на място в рамките на европейската политика на сигурност и отбрана (ЕПСО);
 • Решава да подобри допълнително отношенията си с Грузия, включително чрез мерки за улесняване на процедурите за издаване на визи и възможното установяване на зона за свободна търговия в случай, че бъдат изпълнени необходимите условия;
 • Счита, че е по-важно от всякога да се подкрепя регионалното сътрудничество, да се подобрят отношенията с източните съседи на ЕС чрез политиката на добросъседство, да се развие инициативата „Черноморска синергия“ и „Източното партньорство“;
 • Подчертава важността на срещата на високо равнище ЕС-Украйна на 9 септември;
 • Решава Съвета на ЕС да определи Специален представител на ЕС за кризата в Грузия;
 • Приканва Съвета на ЕС съвместно с Европейската комисия да проучи възможните инициативи с цел диверсификация на енергийните източници и маршрутите на доставка като гаранция за сигурността на енергийните доставки;
 • Приканва Съвета на ЕС съвместно с ЕК да извърши внимателна, задълбочена оценка на ситуацията и на различните аспекти на отношенията ЕС-Русия; тази оценка следва да се извърши до следващата среща на високо равнище в Ница на 14 ноември 2008 г.
 • До изтегляне на войсковите части до позициите им от 7 август 2008 г. отлага срещите, свързани с преговорите по споразумението за партньорство [с Русия].