Monthly Archives: октомври 2008

Нови мерки за противодействие на финансовата и икономическата криза

Председателството на Съвета и Европейската комисия правят съвместно изявление относно икономическата и финансовата ситуация в Унгария. В изявлението се посочва, че Общността е готова, в сътрудничество с МВФ, да участва в координиран финансов пакет. Стойността на заема е 6,5 милиарда евро, правното основание е чл. 119 ДЕО и Регламент (ЕО) 332/2002.

На по-принципно ниво ЕК представя съобщение, в което очертава европейската рамка за действие в условията на финансова криза. Предвиждат се три основни подхода за действие:

  • Нова архитектура на финансовите пазари на ниво ЕС;
  • Справяне с въздействието [на кризата] върху реалната икономика;
  • Глобален отговор на финансовата криза.

На 26 ноември 2008 г. ЕК ще предложи по-детайлна рамка на дейностите за възстановяване, съгласувана с приоритетите на Лисабонската стратегия.

Два нови регламента в областта на рибарството

Днес в Официален вестник са публикувани два регламента в областта на рибарството, които изменят и отменят други регламенти в тази област на регулиране.

Регламент (ЕО) 1006/2008 относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността създава обща система за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.

Регламент (ЕО) № 1006/2008 относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността въвежда редица изменения и в двата режима.

Нова директива за закрилата на работниците и служителите при неплатежоспособност на работодателя

В Официален вестник е публикувана новата Директива 2008/94/ЕО относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател, която кодифицира общностната правна уредба на тази закрила.

Предвижда се задължение за държавите-членки да създадат орган, който да осигури изплащането на неплатените вземания на засегнатите работници и служители. Държавите-членки се задължават да уведомяват ЕК и другите държави-членки за видовете процесуални правила при неплатежоспособност, които водят до намеса на гарантиращия орган.

Директивата изрично включва работниците на непълно работно време, работниците на срочен трудов договор и работниците с временно трудово правоотношение.

Предвиден е обмен на съответна информация между компетентните административни органи и гарантиращите органи при неплатежоспособност на предприятие, извършващо дейност на територията на повече от една държава членка.

Преглед за изпълнението на Лисабонската стратегия

Световният икономически форум представя изследването „The Lisbon Review 2008“, в което се прави преглед на изпълнението на обновената Лисабонска стратегия от държавите членки на Европейския съюз.

Резултатите на изследването сочат голямо неравенство в представянето на отделните държави, като някои от тях отбелязват значително по-голям прогрес от други при подобряването на тяхната конкурентноспособност.

Най-големите недостатъци на конкурентноспособността на ЕС се откриват в областта на информационното общество, иновациите и бизнес средата.

Оценката за представянето на България я поставя на последно място от 27-те държави членки. Нещо повече, поставената ни оценка нарежда пред нас други държави от Източна Европа и Азия като Хърватска, Черна Гора, Азербайджан, Турция, Руската федерация и Казахстан, които са оценявани по същите критерии.

Спешно законодателство на ЕЦБ за облекчаване на достъпа до финансиране

Европейската централна банка рядко е предмет на разглеждане тук поради спецификата на нормативната уредба на паричната политика. И все пак е интересно да се види как правен инструмент се използва за ad hoc регулация – насърчаване на достъпа до ликвидност за финансовите институции.

Това става чрез Регламент (ЕО) № 1053/2008 на Европейската централна банка относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения. Регламентът се приема „с цел временно насърчаване на предоставянето на ликвидност на контрагенти за операции на паричната политика на Евросистемата.

Забележете мотивировката на избора на вида правен инструмент:

„необходимо [е] да се използва регламент, който не изисква допълнителни мерки за изпълнение от страна на националните централни банки на държавите-членки, приели еврото“.

Седма среща на върха ASEM

На 24 и 25 октомври 2008 г. се провежда седмата поредна среща на държавни и правителствени ръководители от 43 европейски и азиатски държави във формата ASEM.

Срещите на върха ASEM включват заседания на ресорни министри, представители на парламентите, бизнеса, неправителствения сектор и т.н. Целта е подобряване на сътрудничеството между държавите от Европа и Азия по всички важни политически въпроси.

Освен дискусиите за световната финансова криза, на форума се очаква да бъде приета декларация относно устойчивото развитие, включваща постигане на целите на хилядолетието за развитие на ООН, енергийната сигурност, промените в климата и социалното сближаване.

Декларация за сътрудничеството при комуникацията с гражданите

Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия подписаха политическа декларация, чиято цел е насърчаването на сътрудничеството между държавите-членки и институциите на ЕС в областта на комуникацията с гражданите относно Европа.

Съгласно целите на политическата декларация на гражданите следва да се осигурява, на разбираем за тях език, адекватна и обективна информация по въпросите и политиките на ЕС, която е съобразена с техните очаквания. Предвижда се определянето на общи приоритети на комуникацията относно ЕС.

Европейската комисия ще докладва за прилагането на споразумението в края на всяка година.

Искрено се надявам, че тази декларация ще доведе до по-ясна и координирана комуникация на общностните политики. Повече за значението на комуникацията в контекста на въпроса за легитимността на Европейския съюз виж в сборника Political Theory and the European Union: Legitimacy, Constitutional Choice and Citizenship, както и по-прагматичния поглед на Karp et al: To Know It Is To Love It? Satisfaction with Democracy in the European Union; заслужава си и приноса на Follesdal and Hix: Why There Is a Democratic Deficit in the EU: a Response to Majone and Moravcsik.

Речта на Никола Саркози пред Европейския парламент

Необходимо уточнение относно речта на Никола Саркози пред Европейския парламент – оказва се, че идеята на Саркози е не само да се премахне шестмесечната ротация на председателството.

В допълнение, Саркози предлага формат „Еврогрупа“ в състав държавни и правителствени ръководители от еврозоната, който заедно с ЕЦБ да дискутира икономическата политика на еврозоната.

Това второ предложение Саркози прави в почти повелителен тон. Както правилно отбелязва Jean Quatremer, институционализацията на подобен формат е трудно осъществима поради позицията на Германия относно независимостта на ЕЦБ и принципното мнение на Европейската комисия, че подобен формат би довел по-скоро до ново разделение в Европейския съюз.

Речта заслужава да бъде изслушана.

Доклад за Черноморския регион

Доклад на Daniel Grotzky и Mirela Isic: The Black Sea Region: Clashing Identities and Risks to European Stability. Докладът изследва предизвикателствата пред страните от региона на Черно море, както и релевантните политики на Европейския съюз.

Доклад относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на ЕК

Европейската комисия представя доклад за публичния достъп до документи на институциите на общностите. Докладъте изготвен в съответствие с член 17, пара. 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Отбелязва се тенденция към постоянно нарастване на броя на първоначалните заявления за достъп до документи. Най-много заявления са получени в областите съдебно сътрудничество, транспорт и енергетика, конкуренция, вътрешен пазар, околна среда и политика за предприятията.

Значителна част от заявленията се отнасят до дейностите на Комисията в областта на контрола по прилагането на общностното законодателство.