Daily Archives: 6 октомври 2008

Общи принципи за справяне с бедността

С цел да се повиши ефективността на системите за минимален доход и да се подкрепят полаганите на национално равнище усилия за борба срещу бедността, Европейската комисия предлага препоръка за „активно приобщаване“. Тя има за цел да се приобщят отново към пазара на труда всички, които могат да работят, като същевременно се предоставят достатъчно средства за воденето на достоен живот на онези, които не могат.

В основата на препоръката са три аспекта: подходящото подоходно подпомагане, пазари на труда, способстващи приобщаването, и достъпът до качествени услуги.

Предложените от ЕК общи принципи представляват доброволна рамка за държавите-членки при определянето на техните политики.

Предложения относно отпуска по майчинство

Европейската комисия предлага минималната продължителност на отпуска по майчинство да нарасне от 14 на 18 седмици. Препоръчва се жените да получават 100 % от своята заплата за този срок, но се дава възможност на държавите-членки да определят таван за нивото на болничните.

Освен това се предлага жените да разполагат с по-голяма гъвкавост по въпроса, кога да вземат незадължителната част от своя отпуск (преди или след раждането), като по този начин вече няма да бъдат принудени да взимат конкретна част от отпуска си преди раждането, каквато понастоящем е законовата уредба в някои държави-членки, включително в България.

Предложението за самостоятелно заетите жени е да им се предостави равностоен достъп до отпуск по майчинство като на наетите лица, но на доброволна основа.

По думите на ЕК „съществува надежда, че през 2009 г. ще се стигне до споразумение“ относно предложенията.

Като част от същия пакет, Комисията публикува днес доклад за осигуряването на детски грижи в Европейския съюз, както и за постигнатото от всяка държава-членка с оглед целите, поставени от ръководителите на ЕС в Барселона през 2002 г.

Баронеса Аштън заменя Питър Манделсън

Баронеса Аштън ъф Ъпхоланд ще замени Питър Манделсън в състава на Европейската комисия, поради заемането от Манделсън на пост в британското правителство.

За целта ще бъде приложена процедурата в чл. 215 ДЕО във връзка с чл. 4 от Рамковото споразумение между ЕК И ЕП.

Баронеса Аштън ъф Ъпхоланд ще запази досегашния ресор на Манделсън – търговска политика.