Daily Archives: 8 октомври 2008

60 години Всеобща декларация за правата на човека

На 10 декември се навършват 60 години от приемането през 1948 г. на Всеобщата декларация за правата на човека от ООН. По този повод се организира голяма международна конференция под егидата на Европейската комисия, Европейския парламент и ООН.

Акцентът в обсъжданията е поставен върху защитниците на човешките права и техните организации, както и мерките за тяхната подкрепа от ООН, ЕС и Съвета на Европа.

Заключения на Съвета на ЕС относно финансовата криза

Общи заключения на Съвета на ЕС относно финансовата криза. Съветът определя общите принципи за намеса на държавите членки:

– Намесата следва да е навременна, а подкрепата [за финансовите институции] – по принцип временна;
– съблюдаване интересите на данъкоплатците;
– акционерите [на финансовите институции] следва да понесат последствията от интервенциите;
– правителството следва да може да променя мениджмънта [на засегнатите финансови институции];
– мениджмънта не следва да получава недължими възнаграждения – и правителствата следва да могат да влияят върху размера на възнагражденията;
– следва да се защити легитимния интерес на конкурентите [на засегнатите финансови институции], най-вече чрез правилата за държавна помощ;
– следва да се избягват негативни ефекти на разрастване (spillover) [на кризата].

В допълнение са представени четири отделни заключения на Съвета – относно забавянето на икономиката, възнагражденията на мениджмънта, финансовата стабилност и финансовия надзор и борбата с данъчните измами.

Няма обвързващо решение за единен размер на гаранциите за депозити на граждани от 50 000 евро, както пишат медиите. Дословно се казва „всички държави членки биха предоставили, за период от една година, гаранция за депозити на физически лица от поне 50 000 евро, като се отчита, че много държави членки са решени да увеличат този минимум на 100 000 евро. Приветстваме намерението на Комисията спешно да представи подходящо предложение за насърчаване на конвергенцията на схемите за гарантиране на депозитите„.

В Република България за целта следва да се промени Закона за гарантиране на влоговете в банките, който урежда дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.