Daily Archives: 14 октомври 2008

Насоки за държавната помощ при преодоляване на финансовата криза

Европейската комисия е изготвила насоки за държавите членки относно приложението на правилата за държавна помощ при мерките по отношение на финансовите институции в контекста на текущата финансова криза.

Специфичните условия включват:

  • Недискриминационен достъп чрез гаранции, че допустимостта до схема за подкрепа не е обусловена от националността [т.е. от седалището на контролиращото дружество];
  • Държавните ангажименти да бъдат ограничени във времето по начин, който да гарантира, че подкрепата ще бъде предоставяна доколкото е необходимо за справяне с текущите трудности на финансовите пазари, но ще бъдат преразгледани и променени/отменени когато подобрените пазарни условия позволят това;
  • Държавната подкрепа да бъде ясно дефинирана и ограничена по обхват до необходимото за справяне с острата криза на финансовите пазари, като в същото време изключва неоснователни привилегии за акционерите във финансови институции за сметка на данъкоплатеца;
  • Подходящ принос на частния сектор чрез адекватно заплащане за въвеждането на общи схеми за подкрепа;
  • Правила за поведение на бенефициентите, които изключват злоупотребата с държавна помощ;
  • Последващи дейности по мерки за структурни промени на финансовия сектор като цяло и/или преструктуриране на отделни финансови институции, които са били обект на държавна намеса.

Справочник относно юрисдикциите на държавите членки

Съдът на ЕО е подготвил справочник относно структурата и организацията на юрисдикциите в държавите членки (съдилища и други органи с правораздавателна компетентност).

По неизвестни причини справочникът е достъпен само на френски език.