Daily Archives: 22 октомври 2008

Доклад за Черноморския регион

Доклад на Daniel Grotzky и Mirela Isic: The Black Sea Region: Clashing Identities and Risks to European Stability. Докладът изследва предизвикателствата пред страните от региона на Черно море, както и релевантните политики на Европейския съюз.

Доклад относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на ЕК

Европейската комисия представя доклад за публичния достъп до документи на институциите на общностите. Докладъте изготвен в съответствие с член 17, пара. 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Отбелязва се тенденция към постоянно нарастване на броя на първоначалните заявления за достъп до документи. Най-много заявления са получени в областите съдебно сътрудничество, транспорт и енергетика, конкуренция, вътрешен пазар, околна среда и политика за предприятията.

Значителна част от заявленията се отнасят до дейностите на Комисията в областта на контрола по прилагането на общностното законодателство.