Daily Archives: 27 октомври 2008

Преглед за изпълнението на Лисабонската стратегия

Световният икономически форум представя изследването „The Lisbon Review 2008“, в което се прави преглед на изпълнението на обновената Лисабонска стратегия от държавите членки на Европейския съюз.

Резултатите на изследването сочат голямо неравенство в представянето на отделните държави, като някои от тях отбелязват значително по-голям прогрес от други при подобряването на тяхната конкурентноспособност.

Най-големите недостатъци на конкурентноспособността на ЕС се откриват в областта на информационното общество, иновациите и бизнес средата.

Оценката за представянето на България я поставя на последно място от 27-те държави членки. Нещо повече, поставената ни оценка нарежда пред нас други държави от Източна Европа и Азия като Хърватска, Черна Гора, Азербайджан, Турция, Руската федерация и Казахстан, които са оценявани по същите критерии.

Спешно законодателство на ЕЦБ за облекчаване на достъпа до финансиране

Европейската централна банка рядко е предмет на разглеждане тук поради спецификата на нормативната уредба на паричната политика. И все пак е интересно да се види как правен инструмент се използва за ad hoc регулация – насърчаване на достъпа до ликвидност за финансовите институции.

Това става чрез Регламент (ЕО) № 1053/2008 на Европейската централна банка относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения. Регламентът се приема „с цел временно насърчаване на предоставянето на ликвидност на контрагенти за операции на паричната политика на Евросистемата.

Забележете мотивировката на избора на вида правен инструмент:

„необходимо [е] да се използва регламент, който не изисква допълнителни мерки за изпълнение от страна на националните централни банки на държавите-членки, приели еврото“.