Daily Archives: 28 октомври 2008

Нова директива за закрилата на работниците и служителите при неплатежоспособност на работодателя

В Официален вестник е публикувана новата Директива 2008/94/ЕО относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател, която кодифицира общностната правна уредба на тази закрила.

Предвижда се задължение за държавите-членки да създадат орган, който да осигури изплащането на неплатените вземания на засегнатите работници и служители. Държавите-членки се задължават да уведомяват ЕК и другите държави-членки за видовете процесуални правила при неплатежоспособност, които водят до намеса на гарантиращия орган.

Директивата изрично включва работниците на непълно работно време, работниците на срочен трудов договор и работниците с временно трудово правоотношение.

Предвиден е обмен на съответна информация между компетентните административни органи и гарантиращите органи при неплатежоспособност на предприятие, извършващо дейност на територията на повече от една държава членка.