Daily Archives: 29 октомври 2008

Два нови регламента в областта на рибарството

Днес в Официален вестник са публикувани два регламента в областта на рибарството, които изменят и отменят други регламенти в тази област на регулиране.

Регламент (ЕО) 1006/2008 относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността създава обща система за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.

Регламент (ЕО) № 1006/2008 относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността въвежда редица изменения и в двата режима.