Daily Archives: 30 октомври 2008

Нови мерки за противодействие на финансовата и икономическата криза

Председателството на Съвета и Европейската комисия правят съвместно изявление относно икономическата и финансовата ситуация в Унгария. В изявлението се посочва, че Общността е готова, в сътрудничество с МВФ, да участва в координиран финансов пакет. Стойността на заема е 6,5 милиарда евро, правното основание е чл. 119 ДЕО и Регламент (ЕО) 332/2002.

На по-принципно ниво ЕК представя съобщение, в което очертава европейската рамка за действие в условията на финансова криза. Предвиждат се три основни подхода за действие:

  • Нова архитектура на финансовите пазари на ниво ЕС;
  • Справяне с въздействието [на кризата] върху реалната икономика;
  • Глобален отговор на финансовата криза.

На 26 ноември 2008 г. ЕК ще предложи по-детайлна рамка на дейностите за възстановяване, съгласувана с приоритетите на Лисабонската стратегия.