Monthly Archives: октомври 2008

Уеб-сайт за висшето образование в Европейския съюз

Европейската комисия представя нов уеб-сайт за възможностите за висше образование в Европейския съюз: http://www.study-in-europe.org/

Сайтът съдържа информация за курсовете и програмите, предлагани от европейските висши училища, разходите и таксите за обучение, стипендии, както и обща информация за висшето образование в ЕС.

EU-27 Watch – доклад за текущите дебати в ЕС

Публикуван е докладът по проекта EU-27 Watch, който обобщава текущите дебати в държавите членки по теми, важни за развитието на Европейския съюз, като Договора от Лисабон, френското председателство на ЕС и равносметката след 10 години от въвеждане на еврото.

Проектът се координира от Institute for European Politics, Berlin.

Българският принос е дело на екип на Българската асоциация за изследвания на Европейската общност.

Барозу и Саркози призовават за постоянно председателство на Съвета

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и президентът на Франция – държавата, която председателства текущо Съвета, призовават за постоянно председателство на Съвета на ЕС, което да замести сегашната система на ротация.

Призивът е странен ако някой вярва във влизането в сила на Договора от Лисабон в сегашния му вид, защото в чл. 16, пара. 9 ДЕС в редакцията след Договора от Лисабон се казва:

„Председателството на съставите на Съвета, с изключение на този по външни работи, се поема от представителите на държавите-членки в Съвета според равноправна ротационна система при условията, определени съгласно член 236 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“

EU Observer са се объркали, като са написали, че Договора от Лисабон въвежда постоянен председател на Съвета. Това не е вярно. Постоянно председателство се предвижда за Европейския съвет – орган с друг състав и други правомощия.

Вероятно призивът на Саркози и Барозо предвещава ревизия на Договора от Лисабон.

Заключения на Европейския съвет – октомври 2008

Европейският съвет е взел отношение по редица важни въпроси. Кое прави впечатление:

1. Потвърждават се принципите за справяне с финансовата криза както бяха определени от държавните и правителствените ръководители от еврозоната, както и указанията на ЕК относно правилата за държавна помощ;
2. Създава се ad hoc, специализиран орган за координация и информация по отношение на финансовата криза;
3. Европейският съвет призовава към реформа на международната финансова система, която да се основава на принципите на прозрачност, разумно банкиране, отговорност, почтеност и общо управление (на финансовите пазари).
4. По отношение на Договора от Лисабон ирландското правителство ще продължи своите консултации с цел разрешаване на ситуацията, а европейският съвет ще разгледа въпроса на заседанието си през декември 2008.
5. Подкрепя се подготовката от ЕК на редица законодателни предложения по отношение на климата и енергетиката;
6. Създава се т.нар. „група за размисъл“ в състав: председател Felipe Gonzalez Marquez, заместник-председатели Vaira ViIe-Freiberga и Jorma Ollila, членове Lykke Friis, Rem Koolhaas, Richard Lambert, Mario Monti, Rainer Munz, Kalypso Nicolaidis, Nicole Notat, Wolfgang Schuster, Lech Walesa. Групата ще има мандата, определен на Европейския съвет през декември 2007 г.
За мен е разочарование отстъплението от позицията на Европейския съвет по отношение на ситуацията в Ирландия от юни 2008 г. Отлагането на въпроса за декември означава, че няма решение по отношение влизането в сила на Договора от Лисабон и че почти със сигурност Европейския парламент ще бъде избран по правилата на Договора от Ница. Остава малко вероятно влизане в сила на Договора от Лисабон преди 1 ноември 2009 г., което значи по-малко от 27 комисари в състава на следващата Комисия и справедливи правила за ротация.

Насоки за държавната помощ при преодоляване на финансовата криза

Европейската комисия е изготвила насоки за държавите членки относно приложението на правилата за държавна помощ при мерките по отношение на финансовите институции в контекста на текущата финансова криза.

Специфичните условия включват:

  • Недискриминационен достъп чрез гаранции, че допустимостта до схема за подкрепа не е обусловена от националността [т.е. от седалището на контролиращото дружество];
  • Държавните ангажименти да бъдат ограничени във времето по начин, който да гарантира, че подкрепата ще бъде предоставяна доколкото е необходимо за справяне с текущите трудности на финансовите пазари, но ще бъдат преразгледани и променени/отменени когато подобрените пазарни условия позволят това;
  • Държавната подкрепа да бъде ясно дефинирана и ограничена по обхват до необходимото за справяне с острата криза на финансовите пазари, като в същото време изключва неоснователни привилегии за акционерите във финансови институции за сметка на данъкоплатеца;
  • Подходящ принос на частния сектор чрез адекватно заплащане за въвеждането на общи схеми за подкрепа;
  • Правила за поведение на бенефициентите, които изключват злоупотребата с държавна помощ;
  • Последващи дейности по мерки за структурни промени на финансовия сектор като цяло и/или преструктуриране на отделни финансови институции, които са били обект на държавна намеса.

Справочник относно юрисдикциите на държавите членки

Съдът на ЕО е подготвил справочник относно структурата и организацията на юрисдикциите в държавите членки (съдилища и други органи с правораздавателна компетентност).

По неизвестни причини справочникът е достъпен само на френски език.

Декларация на държавите от еврозоната за координирана реакция срещу финансовата криза

Държавните и правителствени ръководители на държавите членки от еврозоната приеха в неделя декларация относно общ план за действие. В декларацията се посочват конкретните мерки за координирана реакция срещу финансовата криза в еврозоната:

– осигуряване на подходящи условия за подобряване на ликвидността на финансовите институции;
– улесняване на финансирането на банките;
– предоставяне на допълнителни капиталови ресурси на финансовите институции, за да продължат да предоставят подходящо финансиране на икономиката [на еврозоната];
– ефективна рекапитализация на затруднените банки;
– осигуряване на достатъчна гъвкавост при изпълнение счетоводните правила с оглед на изключителните обстоятелства на пазара;
– укрепване на процедурите за сътрудничество между европейските държави.

Кампанията “Свобода, а не страх” в контекста на противоправното боравене със СРС от Държавна агенция “Национална сигурност”

Едва ли има по-подходящ момент от този за европейския ден за протест срещу тоталното наблюдение от страна на правителствата и бизнеса „Свобода, а не страх“. И макар че не споделям всички искания на организаторите, няма как да не отбележа флагрантното нарушаване на принципите на Европейския съюз както са определени в чл. 6, пара. 1 ДЕС.

Припомням, че възможността за нарушаване на човешки права чрез незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства е обект на специално изследване в доклада на ЕК по механизма за проверка и сътрудничество и техническия анекс към доклада (in concreto виж индикативен показател 2: Гарантиране на по-прозрачен и ефективен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов закон за съдебната власт и на нов граждански процесуален кодекс. Докладване за въздействието на тези нови закони и на наказателно-процесуалния кодекс и административния процесуален кодекс, преди всичко върху досъдебната фаза).

Отделна тема е изпълнението на съдебното решение на ЕСПЧ по делото Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria.

Мнение относно състава на ЕК до влизане в сила на Договора от Лисабон

Д-р Azelio Fulmini – експерт по европейска интеграция, смята, че не е възможно провеждането на референдум в Ирландия до юни 2009 г., когато са изборите за Европейски парламент, което означава, че за него ще се приложи Договора от Ница.

Според Fulmini трябва да се направи усилие от държавите членки, за да може следващата Европейска комисия да се номинира по Договора от Лисабон (т.е. договорът да е влязъл в сила).

В противен случай той предлага като компромисен вариант състав 26 комисари, като една държава членка ще бъде „възмездена“ с поста върховен представител по външната политика и политиката за сигурност (пост, заеман досега от Хавиер Солана). Fulmini предлага още върховния представител да участва в заседанията на ЕК без право на глас като временно решение до влизането в сила на някаква ревизия на учредителните договори.

Експертът счита, че Договорът от лисабон може да се сведе до документ от 10тина страници, който „ясно постановява основните принципи, свободи и права, предоставените правомощия, правилата за упражняване на тези правомощия, техните ограничения, срокове, предмет, перспективи и ценности“.

Всъщност Fulmini посочва много точно предстоящия конфликт относно правилата за определяне на състава на ЕК в случай, че Договорът от Лисабон не е влязъл в сила до 31 октомври 2009 г. Струва ми се, че консултациите по този въпрос следва да започнат непосредствено след доклада на ирландското правителство на Европейския съвет на 15 октомври 2008 г.

Предложение за общи правила за потребителска продажба

Европейската комисия предлага директива относно правата на потребителите. Директивата се отнася за договорите за продажби на стоки и услуги от търговци на потребители.

По-конкретно предложенията включват:
Преддоговорна информация
С директивата търговецът е задължен да предостави на потребителя ясен набор от данни при всички потребителски договори, така че потребителят да може да направи своя информиран избор, например за основните характеристики на продукта, адреса и самоличността на търговеца, цената с таксите, всичките допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенските разходи.

Правила за доставката и прехвърлянето на риска върху потребителя
Търговецът е длъжен да достави на потребителя стоката в срок от най-много 30 календарни дни, считано от подписването на договора. Търговецът поема рисковете и разходите при увреждане или загуба на стоката до момента, в който потребителят я получи. За забавяне или неосъществяване на доставка потребителят ще има правото, което е ново за повечето държави, на връщане на парите възможно най-бързо и не по-късно от 7 дни от датата на доставката.

Периоди за размисъл за продажби от разстояние
Установяване на равнището на ЕС на период за размисъл от 14 календарни дни, в рамките на който потребителят може да промени мнението си. Въвеждане на лесен за използване стандартен формуляр за отказ.

Поправки, замяна, гаранции
Създаване на по-голяма сигурност за наличието на един и същ стандартен набор от средства на разположение на всички потребители, които са закупили дефектен продукт (т.е. поправка или замяна на първо време, последвано от намаляване на цената или връщане на парите).

Неравноправни клаузи в договорите
Нов черен списък на неравноправните клаузи в договорите, които са забранени във всички случаи на цялата територия на ЕС, и общностен сив списък с клаузите в договорите, които се считат за неравноправни, освен ако търговецът не докаже противното.