Daily Archives: 6 ноември 2008

Чуждестранните адвокатски дружества са сезирали ЕК за Закона за адвокатурата

Получих съобщение, че DLA Piper Weiss-Tessbach, Wolf Theiss, CMS Cameron McKenna, CMS Reich-Rohrwig Hainz и Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati са подали жалба за нарушаване на общностното право до Европейската комисия.

Според жалбоподателите българският  Закон за адвокатурата не съответства на Директива 98/5/ЕО относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията.

В допълнение жалбоподателите считат, че Висшият адвокатски съвет и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не са отчели принципа за върховенство на общностното право при постановяване на своите решения по случая.

Паралелно с жалбата до ЕК се обжалва и самото решение на КЗК пред Върховния административен съд.

Вече посочих, че според мен Закона за адвокатурата в сегашния си вид явно не съответства на изискванията на Директива 98/5/ЕО. Тогава препоръчах на страните по делото да поискат от ВАС да отправи искане за преюдициално заключение до Съда на Европейските общности.

Колегите са преценили, че е налице и фактическия състав, посочен в чл. 226 и сл. ДЕО (производство за установяване на нарушение на общностното право от държава-членка). Възможна цел на тази жалба може да бъде и последващ иск пред националния съд за обезщетяване на причинените вреди от нарушението на общностното право  (виж Ian B. Lee: In Search of a Theory of State Liability in the European Union, особено делата Francovich v. Italy и Brasserie du Pêcheur).

Доклади за напредъка на страните кандидатки за членство – 2008

Европейската комисия представя редовните си доклади за напредъка на страните със статут на кандидати за членство и останалите държави от Западните Балкани в рамките на Стратегията за разширяване 2008-2009 г.

Основната новина е, че ЕК потвърждава, че Хърватия може да приключи преговорите за членство още през 2009 г. и да се присъедини към ЕС през 2011 г.

От втората група кандидатки се обръща внимание на неизпълнението на политическите критерии за членство от Македония, особено във връзка с проведените парламентарни избори и извършените съществени нарушения.

Що се отнася до другите държави от Западните Балкани – потенциални кандидати за членство, прави впечатление отбелязания съществен напредък на Албания по всички критерии. По отношение на Сърбия основният проблем остава ситуацията с Косово, но според ЕК държавата може да получи статут на кандидат още през 2009 г. при определени условия.

Общите тенденции са слабости по отношение на реформата на съдебната власт, борбата с корупцията, пътната инфраструктура, енергийната политика, макроикономическата стабилност.