Daily Archives: 10 ноември 2008

Европейският съюз се присъединява към Конвенцията на ООН срещу корупцията

С решение на Съвета на ЕС се одобрява Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу
Корупцията.

Това е един от случаите, в които международен договор придобива правна сила в Република България на ново правно основание – Договора за създаване на Европейска общност. Припомням, че Република България вече е ратифицирала Конвенцията със закон, приет от 40-то Народно събрание на 3.08.2006 г. – ДВ, бр. 66 от 15.11.2006 г.

Защо се налага това ново обвързване?

Отговорът е прост – защото Конвенцията засяга компетентността на Общността. В Приложение II към Конвенцията четем:

„Доколкото разпоредбите на общностното право са засегнати от разпоредбите на Конвенцията, Европейската общност има изключителната компетентност да приема тези задължения по отношение на собствената си публична администрация.

Общността също така отбелязва, че притежава компетентност по отношение на правилното функциониране на вътрешния пазар, който представлява зона без вътрешни граници, в която свободното движение на стоки, капитали и услуги е гарантирано в съответствие с разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност.“

Отчети и доклади за изпълнението на бюджета на ЕС за 2007 г.

Днес в Официален вестник са обнародвани годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2007 година. Годишните отчети се подготвят от Европейската комисия. Там е посочен и бюджетният цикъл на ЕС:

„Вътрешната процедура за приемането на проектобюджета започва с неговото подготвяне от Комисията, преди да бъде предаден на Съвета, който може да внесе изменения, ако ги счете за необходими.

Актуализираният бюджет след това отива в Европейския парламент, който също може да предложи изменения или да приеме или отхвърли текущия проект. Когато бъде постигнато съгласие по всички изменения и актуализации (включително, при необходимост, по изцяло нов проект, предложен от Комисията), бюджетът се приема в средата на декември от Парламента. Председателят на Парламента заявява, че бюджетът е приет, и тогава той може да бъде изпълнен. (…)

Когато бюджетът бъде одобрен, посредством счетоводната система на Комисията ГД „Бюджет“ предоставя средства на различните отдели на Комисията и на институциите и другите органи в съответствие с техните отговорности, свързани с политиката, съгласно система, наречена бюджетиране, основано на дейностите.“

Публикуван е и Годишния доклад на Европейската сметна палата за оценка на изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година (272 страници).