Daily Archives: 12 ноември 2008

Актове на Съвета срещу организираната престъпност и корупцията

В два последователни дни са обнародвани два акта на Съвета на ЕС в областта на правосъдието и вътрешния ред, които представляват интерес с оглед съществените предизвикателства пред Република България в тази област.

Първият е Рамково решение 2008/841/ПВР относно борбата с организираната престъпност. Установяват се легални определения за „престъпна организация“ и „структурирано сдружение“. Предвижда се специална отговорност за юридическите лица за престъпления, извършени в тяхна полза, включваща глоби, суспендиране или отнемане на правото за упражняване на търговска дейност, съдебна ликвидация.

Вторият е Решение 2008/852/ПВР относно мрежа от звена за контакт срещу корупцията. Предвижда се изграждането на мрежа от звена за контакт в държавите-членки на Европейския съюз. Мрежата ще се състои от органи и учреждения от държавите-членки на Европейския съюз, които са натоварени с превенция и борба с корупцията, представители на Европейската комисия, Евроюст и Европол. Мрежата представлява форум за обмен на информация в целия ЕС по отношение на ефективните мерки и опит в областта на превенцията и борбата с корупцията и улеснява установяването и активното поддържане на контакти между членовете си.

Първа морска военна операция на ЕС

В понеделник Съветът на ЕС прие съвместно действие за започване на морска военна операция EU NAVFOR „Atalanta“ за противодействие и предотвратяване на актове на пиратство и въоръжени грабежи в района на бреговата ивица на Сомалия.

Целта на операцията е защита на корабите на Световната програма по прехрана на ООН и търговските кораби, както и предприемане на необходимите мерки за превенция и намеса при опасност от актове на пиратство или въоръжени грабежи.

Операцията се ръководи от вицеадмирал Phillip Jones.