Daily Archives: 13 ноември 2008

Предложение за промени в облагането на доходи от спестявания

Европейската комисия предлага изменения на Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. Предложенията целят предотвратяване на някои способи за избягване на данъчното облагане на подобни доходи.

Предвиждат се нови правила относно т.нар. „междинни звена“ – фондации, тръстове. Изрично са включени в обхвата на директивата ценни книжа с фиксиран доход, определени договори за застраховка „Живот“, както и приходи от инвестиционни фондове.

Предложение за регулиране на агенциите за кредитен рейтинг

Предложението е част от пакета с предложения за преодоляване на финансовата криза и е в допълнение към предложенията на Комисията във връзка с Платежоспособност II, Директивата за изискванията по отношение на капиталовата адекватност, схемите за гарантиране на депозитите и счетоводството.

Новите правила включват следните елементи:

• Агенциите за кредитен рейтинг не могат да предоставят консултантски услуги.
• Няма да им се позволява да присъждат рейтинги за финансови инструменти, ако не разполагат с достатъчно качествена информация, на която да се основават рейтингите.
• Те ще трябва да предоставят информация за моделите, методологиите и ключовите допускания, които са в основата на рейтингите им.
• Те ще бъдат задължени да публикуват годишен доклад относно прозрачността.
• Те ще трябва да създадат вътрешна функция за преглед на качеството на рейтингите им.
• Те ще трябва да имат поне трима независими директори в бордовете си, чиито възнаграждения не могат да зависят от резултатите от дейността на рейтинговата агенция. Директорите ще се назначават за еднократен мандат, който не може да бъде по-дълъг от пет години. Те могат да бъдат уволнявани единствено при неспазване на професионалните задължения. Поне един от тях трябва да е експерт в областта на секюритизацията и структурираните финансови инструменти.

Нов пакет предложения в енергетиката

Европейската комисия представя предложението си за широкомащабен пакет в областта на енергетиката. Пакетът включва предложения в няколко области:

1. Енергийна ефективност

Предлагат се изменения на Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите. Предвижда се енергийните сертификати на сградите да бъдат включени в необходимите документи при отдаване под наем или продажба. Въвеждат се инспекции на определени климатични системи и системи за отопление. Разширява се обхвата на директивата и не се включват само сгради над 1000 м2.

Предлагат се изменения на Директива 92/75/ЕИО относно посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите. Предлага се разширяване на обхвата на уредите, като се включват електрически мотори на помпи, асансьори и т.н. както и продукти, които влияят на консумацията на енергия – като например прозорци.

По отношение на когенерацията се правят препоръки относно конкретни дейности, които да се включат в националните планове за действие за енергийна ефективност, както и да се улесни достъпа до електрически мрежи за произведеното от когенерационни инсталации електричество.

2. План за действие за енергийна сигурност и солидарност

Предлага се План за действие за енергийна сигурност и солидарност, който включва пет точки:

  • Инфраструктура и диверсификация на енергийните доставки;
  • Външни отношения в енергетиката;
  • Запаси от петрол и газ; механизми за предотвратяване на кризи;
  • Енергийна ефективност;
  • Най-добро използване на собствените енергийни ресурси на ЕС.