Daily Archives: 20 ноември 2008

Създава се програма за предоставяне на учениците на пресни плодове и зеленчуци

Европейските фондове ще финансират с 90 млн. EUR годишно закупуването и раздаването в училищата на пресни плодове и зеленчуци. Тези средства ще се допълват от публични и частни фондове на желаещите да участват в програмата държави-членки.

Целта на програмата за консумация на плодове и зеленчуци в училищата е да насърчи младите хора да придобият навици на здравословно хранене, които, според проучванията, са с вероятност да бъдат част от привичките им и по-късно. Освен предоставянето на плодове и зеленчуци на целева група ученици, програмата ще изиска от участващите държави-членки изготвянето на стратегии, включващи образователни и информиращи инициативи, както и споделянето на най-добрите практики.

Счита се, че 22 млн. деца в ЕС са с наднормено тегло. Повече от 5 млн. от тях са прекалено пълни, като този брой се очаква да нараства с 400 000 всяка година. Едно по-здравословно хранене би спомогнало за борбата с този проблем. Програмата е разчетена да започне през 2009-2010 учебна година.

Подготвя се план за подкрепа на европейската икономика

Euractiv съобщава, че по инициатива на Европейската комисия се подготвя план за подкрепа и насърчаване на европейската икономика на приблизителна стойност 130 млрд. евро (около 1% от БВП на ЕС). Посочената сума е по-голяма от годишния бюджет на ЕС (около 110 млрд. евро), което показва и оценката на ЕК за сериозността на икономическата криза.

Очаква се планът да бъде представен от ЕК на 26 ноември и да бъде одобрен на Европейския съвет през декември.

Една от индустриите, която вероятно ще бъде обект на подкрепа на общностно ниво, е производството на автомобили.

Доклад за временните ограничения за свободното предоставяне на труд

Европейската комисия представя доклад относно влиянието на трудовата миграция от новите държави членки във връзка с приложението на преходните разпоредби, които дават право на държавите-членки да ограничават временно свободния достъп на работници до своите пазари на труда.

Статистическите данни за населението на държавите-членки и данните от проучването на работната сила показват, че средният дял на граждани от присъединилите се през 2004 г. страни (ЕС-10), живеещи в ЕС-15, е нараснал от 0,2 % през 2003 г. на 0,5 % в края на 2007 г. През същия период делът на живеещите в ЕС-15 българи и румънци се е увеличил от 0,2 % на 0,5 %. По-голямата част от мобилните работници от новите държави-членки, присъединили се през 2004 г. – най-вече тези от Полша, Литва и Словакия – са заминали за Ирландия и Обединеното кралство, докато Испания и Италия са били предпочитана цел за румънците и българите.

Докладът се допълва от по-подробен анализ на мобилността в ЕС след разширяването, представен в доклада на Комисията „Заетостта в Европа през 2008 г.“