Daily Archives: 24 ноември 2008

Решение относно езиковия режим

Първоинстанционният съд се е произнесъл по дело T 185/05 – Италианска република срещу Комисия на Европейските общности. Спорът е относно решение на ЕК, с което се постановява, че „публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на запазени за външни кандидати обяви за работа за заемане на ръководни длъжности занапред ще се прави на немски, английски и френски език за период, който трябва по принцип да приключи на 1 януари 2007 г.“

Първоинстанционният съд припомня, че многобройните позовавания в Договора ЕО на използването на езиците в Европейския съюз, сред които по-конкретно членове 290 ЕО и 314 ЕО, които Италианската република и встъпилите страни посочват, не могат да се считат за изразяване на основен принцип на общностното право, гарантиращ на всеки гражданин правото да изисква всичко, което може да засегне неговите интереси, да бъде съставено на неговия език при всички обстоятелства.

В същото време се посочва, че прилагането на решението на ЕК може да доведе до дискриминация, основана на езика между кандидатите в процедура за подбор. Според съда:

„публикациите в Официален вестник с външна насоченост, които по самото свое естество са адресирани и към външните на Комисията лица, за които е ирелевантно обстоятелството, че избраните за публикацията езици са вътрешни работни езици на Комисията.“