Daily Archives: 26 ноември 2008

Конституционният съд на Чехия одобри Договора от Лисабон

Конституционният съд на Чешката република е постановил решение по делото за конституционосъобразността на Договора от Лисабон. Според решението няма пречка Чешката република да ратифицира Договора от Лисабон. Конституционият съд счита, че Договорът от Лисабон „не променя основната концепция на европейската интеграция“.

Нова директива относно отпадъците

В Официален вестник е публикувана Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

Променено е съдържанието на легалните определения за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. Включени са нови легални определения за предотвратяване, повторна употреба, подготовка за повторна употреба, третиране и рециклиране.

Установяват се установят общи цели в областта на околната среда за управление на отпадъците в рамките на ЕС.

Посочена е йерархия на отпадъците като приоритетен ред от дейности:

а) предотвратяване;
б) подготовка за повторна употреба;
в) рециклиране;
г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване
на енергия; и
д) обезвреждане.

Определена е цел за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, като хартия, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата от 50 % от общото тегло до 2020 г.

По отношение на мрежата за обезвреждане на отпадъците във всяка държава-членка се прилагат принципите за самодостатъчност и близост.

Предвидени са специални режими за опасните отпадъци, биологичните отпадъци и отработените масла.

Въвежда се задължение за държавите-членки да разработят програми за предотвратяване на отпадъци не по-късно от 12 декември 2013 г.