Monthly Archives: ноември 2008

Предложение за промени в облагането на доходи от спестявания

Европейската комисия предлага изменения на Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. Предложенията целят предотвратяване на някои способи за избягване на данъчното облагане на подобни доходи.

Предвиждат се нови правила относно т.нар. „междинни звена“ – фондации, тръстове. Изрично са включени в обхвата на директивата ценни книжа с фиксиран доход, определени договори за застраховка „Живот“, както и приходи от инвестиционни фондове.

Предложение за регулиране на агенциите за кредитен рейтинг

Предложението е част от пакета с предложения за преодоляване на финансовата криза и е в допълнение към предложенията на Комисията във връзка с Платежоспособност II, Директивата за изискванията по отношение на капиталовата адекватност, схемите за гарантиране на депозитите и счетоводството.

Новите правила включват следните елементи:

• Агенциите за кредитен рейтинг не могат да предоставят консултантски услуги.
• Няма да им се позволява да присъждат рейтинги за финансови инструменти, ако не разполагат с достатъчно качествена информация, на която да се основават рейтингите.
• Те ще трябва да предоставят информация за моделите, методологиите и ключовите допускания, които са в основата на рейтингите им.
• Те ще бъдат задължени да публикуват годишен доклад относно прозрачността.
• Те ще трябва да създадат вътрешна функция за преглед на качеството на рейтингите им.
• Те ще трябва да имат поне трима независими директори в бордовете си, чиито възнаграждения не могат да зависят от резултатите от дейността на рейтинговата агенция. Директорите ще се назначават за еднократен мандат, който не може да бъде по-дълъг от пет години. Те могат да бъдат уволнявани единствено при неспазване на професионалните задължения. Поне един от тях трябва да е експерт в областта на секюритизацията и структурираните финансови инструменти.

Нов пакет предложения в енергетиката

Европейската комисия представя предложението си за широкомащабен пакет в областта на енергетиката. Пакетът включва предложения в няколко области:

1. Енергийна ефективност

Предлагат се изменения на Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите. Предвижда се енергийните сертификати на сградите да бъдат включени в необходимите документи при отдаване под наем или продажба. Въвеждат се инспекции на определени климатични системи и системи за отопление. Разширява се обхвата на директивата и не се включват само сгради над 1000 м2.

Предлагат се изменения на Директива 92/75/ЕИО относно посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите. Предлага се разширяване на обхвата на уредите, като се включват електрически мотори на помпи, асансьори и т.н. както и продукти, които влияят на консумацията на енергия – като например прозорци.

По отношение на когенерацията се правят препоръки относно конкретни дейности, които да се включат в националните планове за действие за енергийна ефективност, както и да се улесни достъпа до електрически мрежи за произведеното от когенерационни инсталации електричество.

2. План за действие за енергийна сигурност и солидарност

Предлага се План за действие за енергийна сигурност и солидарност, който включва пет точки:

  • Инфраструктура и диверсификация на енергийните доставки;
  • Външни отношения в енергетиката;
  • Запаси от петрол и газ; механизми за предотвратяване на кризи;
  • Енергийна ефективност;
  • Най-добро използване на собствените енергийни ресурси на ЕС.

Актове на Съвета срещу организираната престъпност и корупцията

В два последователни дни са обнародвани два акта на Съвета на ЕС в областта на правосъдието и вътрешния ред, които представляват интерес с оглед съществените предизвикателства пред Република България в тази област.

Първият е Рамково решение 2008/841/ПВР относно борбата с организираната престъпност. Установяват се легални определения за „престъпна организация“ и „структурирано сдружение“. Предвижда се специална отговорност за юридическите лица за престъпления, извършени в тяхна полза, включваща глоби, суспендиране или отнемане на правото за упражняване на търговска дейност, съдебна ликвидация.

Вторият е Решение 2008/852/ПВР относно мрежа от звена за контакт срещу корупцията. Предвижда се изграждането на мрежа от звена за контакт в държавите-членки на Европейския съюз. Мрежата ще се състои от органи и учреждения от държавите-членки на Европейския съюз, които са натоварени с превенция и борба с корупцията, представители на Европейската комисия, Евроюст и Европол. Мрежата представлява форум за обмен на информация в целия ЕС по отношение на ефективните мерки и опит в областта на превенцията и борбата с корупцията и улеснява установяването и активното поддържане на контакти между членовете си.

Първа морска военна операция на ЕС

В понеделник Съветът на ЕС прие съвместно действие за започване на морска военна операция EU NAVFOR „Atalanta“ за противодействие и предотвратяване на актове на пиратство и въоръжени грабежи в района на бреговата ивица на Сомалия.

Целта на операцията е защита на корабите на Световната програма по прехрана на ООН и търговските кораби, както и предприемане на необходимите мерки за превенция и намеса при опасност от актове на пиратство или въоръжени грабежи.

Операцията се ръководи от вицеадмирал Phillip Jones.

Законодателна и работна програма на ЕК за 2009 г.

Европейската комисия представя работната и законодателната си програма за 2009 г.

Приоритетите са:

  • Растеж и заетост – предложения за изменение на финансовите регулации и счетоводството, реформа на вътрешния пазар, интеграция на младежите на трудовия пазар;
  • Промени в климата и устойчива Европа – приемането на мерките от пакета климат и енергетика преди изборите за Европейски парламент през юни 2009 г., мерки за енергийна ефективност, запаси, подобряване и диверсификация на енергийните източници извън ЕС, въвеждане на резултатите от „здравния преглед“ на ОСП;
  • Европа близо до гражданите – демографски въпроси, обща имиграционна политика, стартиране на работата на Европейската миграционна мрежа, подобряване на взаимното признаване на съдебни решения, процесуални права, наследяване и завещаване;
  • Европа като световен партньор – решителна фаза на разширяването по отношение на Хърватска, развитие на Барселонския процес и политиката на добросъседство, ефективно партньорство с администрацията на САЩ, приключване на кръга преговори от Доха по СТО, „циментиране“ на взаимоотношенията с развиващите се държави по постигане на целите на хилядолетието за развитие.

Системата DORIE – документален архив на Европейската комисия

Базата данни DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) представлява документален архив, събиран през годините от Европейската комисия за вътрешна употреба.

Архивът съдържа актове на институциите, протоколи от заседанията на европейските институции и органи, комюникета и публикации в пресата, речи на европейски лидери, както и някои вътрешни бележки на Комисията.

Системата все още е в процес на изграждане.

ЕС ще продължи преговорите за споразумение с Русия въпреки Литва

Съветът на ЕС реши да бъдат подновени суспендираните преговори за ново общо споразумение за сътрудничество с Русия. Това решение се позовава на мандата за преговори, приет с единодушие.

Именно този мандат позволява на Съвета на ЕС да вземе това процедурно решение въпреки несъгласието на Литва. Впрочем тук Литва е последователна – тя имаше сериозни резерви към самото започване на преговорите.

От процесуална гледна точка няма нарушение. Що се отнася до целесъобразността обаче, нещата не стоят точно така. Да, Общността може да преговаря с Русия въз основа на получения мандат. Но не, не може да сключи споразумението без изричното съгласие на всички държави членки. Това означава, че в някакъв момент Литва ще трябва да бъде убедена, че новото споразумение отговаря на всички въпроси, поставени от представителите на тази държава – член на ЕС.

Изразеното недоволство от по-малки държави членки като Естония и Словакия по повод на игнорирането на позицията на Литва е показателно. Те с основание изразяват притеснение, че този ход на френското председателство може допълнително да разедини, вместо да обедини, позицията на ЕС спрямо Русия.

Поне три държави – Литва, Полша и Финландия, ще се противопоставят на съществени отстъпки от страна на ЕС в процеса на водене на преговорите. Заслужава си да припомня, че едно от сериозните възражения на Литва през пролетта на 2008 г. беше политиката на Русия спрямо Грузия и Молдова. Само няколко месеца по-късно Русия чрез военна операция извърши на практика своеобразна анексия на Абхазия и Южна Осетия.

Като академична рамка на въпроса си заслужават изследванията на Michael Emerson, Fabrizio Tassinari и Marius Vahl: A New Agreement between the EU and Russia: Why, what and when?; Sami Andoura и Marius Vahl: A New Agreement Between Russia And The European Union; Mark Leonard и Nicu Popescu: A Power Audit of EU-Russia Relations; James Hughes: EU relations with Russia: partnership or asymmetric interdependency?

Европейският съюз се присъединява към Конвенцията на ООН срещу корупцията

С решение на Съвета на ЕС се одобрява Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу
Корупцията.

Това е един от случаите, в които международен договор придобива правна сила в Република България на ново правно основание – Договора за създаване на Европейска общност. Припомням, че Република България вече е ратифицирала Конвенцията със закон, приет от 40-то Народно събрание на 3.08.2006 г. – ДВ, бр. 66 от 15.11.2006 г.

Защо се налага това ново обвързване?

Отговорът е прост – защото Конвенцията засяга компетентността на Общността. В Приложение II към Конвенцията четем:

„Доколкото разпоредбите на общностното право са засегнати от разпоредбите на Конвенцията, Европейската общност има изключителната компетентност да приема тези задължения по отношение на собствената си публична администрация.

Общността също така отбелязва, че притежава компетентност по отношение на правилното функциониране на вътрешния пазар, който представлява зона без вътрешни граници, в която свободното движение на стоки, капитали и услуги е гарантирано в съответствие с разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност.“

Отчети и доклади за изпълнението на бюджета на ЕС за 2007 г.

Днес в Официален вестник са обнародвани годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2007 година. Годишните отчети се подготвят от Европейската комисия. Там е посочен и бюджетният цикъл на ЕС:

„Вътрешната процедура за приемането на проектобюджета започва с неговото подготвяне от Комисията, преди да бъде предаден на Съвета, който може да внесе изменения, ако ги счете за необходими.

Актуализираният бюджет след това отива в Европейския парламент, който също може да предложи изменения или да приеме или отхвърли текущия проект. Когато бъде постигнато съгласие по всички изменения и актуализации (включително, при необходимост, по изцяло нов проект, предложен от Комисията), бюджетът се приема в средата на декември от Парламента. Председателят на Парламента заявява, че бюджетът е приет, и тогава той може да бъде изпълнен. (…)

Когато бюджетът бъде одобрен, посредством счетоводната система на Комисията ГД „Бюджет“ предоставя средства на различните отдели на Комисията и на институциите и другите органи в съответствие с техните отговорности, свързани с политиката, съгласно система, наречена бюджетиране, основано на дейностите.“

Публикуван е и Годишния доклад на Европейската сметна палата за оценка на изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година (272 страници).