Monthly Archives: декември 2008

Нова година – ново председателство

С края на 2008 г. приключва и френското председателство на Европейския съюз и започва председателството на Чешката република.

Президентът Никола Саркози направи пред Европейския парламент равносметка за изминалите 6 месеца, които бяха наистина предизвикателство за Европа – от военния конфликт между Русия и Грузия, през финансовата и икономическата криза и неуспеха на ратификацията на Договора от Лисабон. European Policy Centre от своя страна анализира (критично) френското председателство. Според EPC основната заслуга на френското председателство е активизма, който е допринесъл за подобряване на лидерството в ЕС.

Според мен основната заслуга на Франция за изминалите шест месеца е работата по приемането на пакета „Климат и енергетика“, който поставя основата на стабилно развитие на нови технологии и опазване на околната страна.

Предстоящото председателство на Чешката република се разглежда като проблемно от много анализатори. Има основания за това, както ни показват разногласията между позицията на ЕС и изявленията на чешкия министър на външните работи спрямо текущата военна операция на Израел срещу „Хамас“.

Пред чешкото председателство стои задачата да реши въпроса с влизането в сила на Договора от Лисабон преди или след 31 октомври 2009 г., както и да бъдат договорени временни споразумения относно състава на Европейската комисия.

Рамкови решения относно сътрудничеството по наказателноправни въпроси

В Официален вестник са обнародвани две рамкови решения, които уреждат елементи на сътрудничеството между държавите членки по наказателноправни въпроси.

Рамково решение 2008/977/ПВР относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси се прилага само за данни, събрани или обработвани от компетентни органи за целите на предотвратяването, разследването, откриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания.

Рамково решение 2008/978/ПВР относно европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер урежда правното действие на европейската заповед за доказателства (ЕЗПД), приложното й поле, видовете доказателства, които могат да се събират и съответните процедури за предаване на доказателствения материал. По принцип ЕЗПД не може да бъде използвана за изискване извършването на нови процесуално-следствени действия.

Директива за репатриране на незаконни имигранти

Директива 2008/115/ЕО относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни установява хоризонтален набор от правила, приложими спрямо всички граждани на трети страни, които не отговарят или са престанали да отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в дадена държава-членка.

Важен принцип на директивата е насърчаването на доброволното връщане на незаконно пребиваващите. Въвеждат се общи изисквания за решенията за връщане, както и за процедурите по задържане и извеждане на незаконно пребиваващите граждани на трети страни.

Преюдициално запитване от ВАС

Читател на блога ме помоли да кача първото преюдициално запитване на Върховния административен съд (ВАС) до Съда на Европейските общности (СЕО). Запитването е за тълкуване на чл. 3, пара. 3 от Директива 92/12/ЕИО относно общия режим на продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти.

Иска ми се да не гледаме на подобни запитвания като прецеденти. В края на втората година от членството на България в Европейския съюз имаме цифром и словом 2 (две) запитвания – освен ако някое не се е промъкнало незабелязано. Трудно ми е да повярвам, че това са единствените случаи у нас, в които е било необходимо тълкуване на общностното право от СЕО.

Не от мое име

От вестник „Сега“ разбрах, че президентът на Република България, Георги Първанов, е положил в Туркменистан венец пред мавзолея на покойния държавен глава Сапармурат Ниязов, известен като Туркменбаши.

Подобно символично действие буди недоумение и категорично неодобрение. Европейският съюз нееднократно е изразявал своята позиция относно човешките права в Туркменистан по времето на управлението на Ниязов (виж например тук, тук и тук).

Наистина, през последните две години отношенията между ЕС и Туркменистан се подобряват. Това обаче по никакъв начин не обяснява действието на Георги Първанов, което би могло да се тълкува като акт на одобрение относно методите на управление на Ниязов.

Този венец не е положен от мое име като гражданин на Република България.

Създава се мрежа за законодателно сътрудничество

С Резолюция на Съвета на ЕС се предвижда постепенното изграждане на мрежа за законодателно сътрудничество между министерствата на правосъдието в Европейския съюз.

Задачата на мрежата ще бъде разширяване на достъпа до информация, притежавана от министерствата на правосъдието на държавите-членки на Европейския съюз, относно действащото законодателство, относно съдебните и правните системи, както и относно основните проекти за правни реформи.

Публична консултация за хедж фондовете

Европейската комисия инициира публична консултация за хедж фондовете. ЕК цели да получи сведения и гледни точки относно:
• Системни рискове – доколко съществуващите системи за надзор са адекватни ии позволяват регулатори да наблюдават и реагират на рискове в сектора на хедж фондовете;
• Интегритет и ефикасност – дали и доколко хедж фондовете предсавляват заплаха за ефикасността и интегритета на финансовите пазари;
• Управление на риска – дали компетентните органи следва да се занимаят по-задълбочено с начините, по които хедж фондовете управляват риска, оценяват портфолиата си от активи и управляват потенциални конфликти на интереси;
• Прозрачност – дали инвеститорите в хедж фондове са адекватно защитени и получават информацията, необходима за добри инвестиционни решения.

EurActiv съобщава, че групата на Партията на европейските социалисти критикува публичната консултация. Според тях това е опит да бъде избегната регулацията на всички участници на финансовите пазари, включително хедж фондовете. Те припомнят, че такава публична консултация вече е правена преди две години (вероятно имат предвид зелената книга за инвестиционните фондове).

Писмото на ПЕС е доста остро. В него се твърди, че действията на комисаря Чарли Макрийви „показват пълно неуважение към Европейския парламент и са по-подходящи за платен лобист на финансовата индустрия, отколкото на европейски комисар“.

Подобни твърдения заслужават анализ. Сигурно е съвпадение, че комисарят Макрийви е представител на Ирландия в колежа на комисарите.

Що се отнася до публичната консултация през 2005 година по зелената книга на ЕК, категорично не е вярно, че в нея е консултирана само финансовата индустрия, както се твърди в писмото. Там се виждат мнения на Европейската централна банка, Бундесрата на ФРГ, министерствата на финансите на Австрия, Чешката република, Финландия, Франция, ФРГ, Естония, Унгария, Швеция, националните финансови регулатори на 10 държави членки.

Много по-интересно е твърдението на ПЕС, че само Европейския парламент и правителствата на държавите членки имат влияние върху регулацията в Европейския съюз. Това, за щастие, не е вярно, а ако беше вярно щеше да предпостави тотален демократичен дефицит на Европейския съюз. Припомням на колегите от ПЕС, че в процеса на вземане на решение в ЕС взимат участие ex lege Икономическия и социален комитет, Комитета на регионите и националните парламенти.

Що се отнася до твърденията относно действията на комисаря Макрийви, аз съм силно притеснен. Притеснен съм, защото ако е вярно, е недопустимо. Ако не е вярно обаче, подрива легитимността на Европейската комисия като независим орган на Европейския съюз. Резултатът е много неприятен, както стана ясно и у нас. Утре същата ПЕС ще изисква от Европейската комисия безпристрастен контрол за изпълнение на това общностно законодателство в държавите членки, но с какво право?

В случай, че Партията на европейските социалисти има конкретни данни за обвързаност на Чарли Макрийви, нека ги обяви. В случай, че няма конкретни доказателства, да се извини.

По-строги правила за безопасност на детските играчки

Европейският парламент прие предложението на ЕК за нова директива, целяща да увеличи безопасността на детските играчки.

Променени са изискванията относно концентрациите на химически вещества, забраняват се играчките-изненада в храни, предупрежденията върху играчките. Увеличават се изискванията към производителите и вносителите на играчки относно оценка на безопасността на играчката. Предвиждат се нови правомощия за националните органи по безопасност на играчките.

Отворен метод на координация в данъчното облагане?

Резолюция на Съвета относно координацията в областта на данъчното облагане на изхода предлага ръководни принципи.

Забележете формулировката:

„ръководните принципи са политически ангажимент, чието прилагане е оставено на решението на държавите-членки, и поради това не засяга нито правата и задълженията на държавите-членки, нито съответните компетенции на държавите-членки и Общността, определени в Договора“

Звучи точно както звучи отворения метод на координация (ОМК). Впрочем Claudio M. Radaelli вече беше отбелязал това по повод на данъчната конкуренция. И при настоящата резолюция отсъства каквото и да било позоваване на ОМК. Отсъства и всякакво предвиждане относно роля на институциите на Общността.

Временни промени на правилата за държавна помощ за преодоляване на икономическата криза

Европейската комисия е приела временна рамка относно правилата за държавните помощи, даваща допълнителни възможности за справяне с ефектите на ограниченията в кредитирането за реалната икономика.

До края на 2010 г. държавите-членки ще могат при определени условия да предоставят:

• Максимум 500 000 евро държавна помощ на дружество за следващите 2 години (2009 и 2010) за облекчаване на текущото им положение;
• Държавни гаранции за заеми с намалена цена на гаранцията;
• Субсидирани заеми за продукти, отговарящи на стандартите за опазване на околната среда или с по-добри характеристики от тези стандарти;
• Рисков капитал до 2,5 млн. евро за едно МСП за година (в случаите, когато 30% от инвестиционните разходи идват от частни инвеститори).