Daily Archives: 1 декември 2008

План за действие за борба с ДДС измамите

Европейската комисия предлага план за действие за борба с ДДС измамите.

Първата част от мерките обхваща две текущи предложения за изменение на законодателството:

• ЕК предлага увеличаване на изискванията, при които вносителят се освобождава от плащане на ДДС в случай на временен внос;
• Предвижда се доставчикът при вътреобщностна доставка да бъде солидарно отговорен за дължимия ДДС заедно с неустановения получател на стоката когато е допринесъл за липсата на плащане на ДДС, като не е уведомил за доставката своите национални власти по ДДС.

Същинският план за действие предвижда:

• Общ подход при регистрация и дерегистрация по ДДС, онлайн потвъждение за валидността на регистрацията по ДДС за търговци, опростяване, хармонизация и модернизация на правилата за фактуриране;
• Създаване на европейска мрежа Eurofisc за засилено оперативно сътрудничество по предотвратяване и установяване на ДДС измами;
• Подобряване на междудържавното сътрудничество по събиране на публичните вземания от ДДС, обща отговорност за защита на вземанията от ДДС.

Доклад на Европейската комисия срещу незаконосъобразни практики във фармацевтичната индустрия

Европейската комисия публикува своя предварителен доклад (426 стр.) относно проучване на конкуренцията във фармацевтичния сектор. Съгласно предварителните констатации съществуват доказателства, че предприятията за оригинални лекарства участват в действия с цел забавяне или блокиране на влизането на пазара на конкурентни лекарства.

Посочват се следните нарушения:

• предприятията за оригинални лекарства подават т. нар. „групирани патенти“ – голям брой патенти за цялата територия на ЕС (в един от случаите техният брой е 1 300), подадени за едно единствено лекарство;
• близо 700 случая на съдебни спорове за патенти с предприятия за генерични лекарства, чиято средна продължителност е от близо три години. В края на краищата предприятията за генерични лекарства печелят повече от 60% от делата;
• предприятията за оригинални лекарства са сключили също така повече от 200 споразумения за уреждане на задължения с предприятия за генерични лекарства в ЕС, в които те се договарят за условията за прекратяване на текущи съдебни спорове или оспорване на решения. Повече от 10% от споразуменията за уреждане на задължения са т. нар. „обратни платежни споразумения“, които ограничават влизането на пазара на генеричните лекарства и предвиждат плащания от страна на предприятията за оригинални лекарства за тези за генерични лекарства. Тези плащания възлизат общо на повече от 200 милиона EUR;
• в много от случаите предприятията за оригинални лекарства се намесват в националните процедури за одобрение на генерични лекарства, което средно води до четиримесечно забавяне на съответното генерично лекарство.