Daily Archives: 4 декември 2008

Приоритети по прилагането на чл. 82 ДЕО

Европейската комисия публикува насоки относно приоритетите по правоприлагането по чл. 82 ДЕО (злоупотреба с господстващо положение на пазара).

Основните принципи са:

• Свободната конкуренция е най-добрият начин пазарите да работят в полза на бизнеса и потребителите в ЕС. Ефективната конкуренция, включително при предприятия с господстващо положение на пазара, следва да се насърчава;
• Фокусът на дейността по правоприлагането на ЕК трябва да бъде защитата на потребителите и защита на процеса на конкуренция, а не защитата на отделни конкуренти;
• Не е необходимо ЕК да доказва, че дейността на предприятието с господстващо положение действително нарушава конкуренцията, а само че съществуват убедителни доказателства че вредоносният резултат е вероятен, доколкото фокусът на политиката по правоприлагане на ЕК е дейността, която по-скоро уврежда конкурентния процес, отколкото индивидуални конкуренти;
• Доколкото фокусът на политиката по правоприлагане на ЕК е върху вероятните ефекти от дейността на предприятието с господстващо положение върху потребителите, ЕК ще разглежда искания от предприятия с господстващо положение на пазара за установяване на законосъобразността на тяхната дейност поради съображения за ефективност (подобно на производствата за разрешаване на концентрациите).

Предложение за ново източно партньорство

Европейската комисия предлага ново източно партньорство с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Вследствие на консултациите с източните партньори ЕКпредлага да установи по-задълбочени двустранни отношения с източните партньори и да стартира нова многостранна рамка за сътрудничество. Основните нови моменти в инициативата са:

• Нови споразумения за асоцииране, включително споразумения за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия за онези държави, които желаят и имат готовност да поемат всестранните ангажименти към ЕС, които те предполагат;
• Всеобхватни програми, финансирани от ЕС, за подобряване на административния капацитет на партньорите;
• Постепенно интегриране в икономиката на ЕС (с подходящата асиметрия за икономиките на партньорите), включително чрез законно обвързващи ангажименти за регулаторно сближаване;
• Насърчаване на партньорите да развиват помежду си мрежа за свободна търговия, която в по-дългосрочен план може да ги обедини в Икономическа общност на добросъседство;
• Сключване на „пактове за мобилност и сигурност“, създаващи възможност за по-лесно законно пътуване до ЕС като в същото време се повишават усилията за борба с корупцията, организираната престъпност и незаконната миграция. Тези пактове могат да обхванат и системите за предоставяне на убежище, които се подобряват спрямо стандартите на ЕС, създаването на структури за интегрирано управление на границите и т.н., като крайната цел е безвизов режим на пътуване с всички партньори, участващи в процеса на сътрудничество;
• Комисията ще проучи възможностите за трудова мобилност с цел отваряне на пазара на труда на ЕС в бъдеще;
• По-голяма енергийна сигурност за ЕС и неговите източни партньори;
• Програми, засягащи икономическото и социалното развитие в страните-партньори, и по-специално засягащи дълбоките икономически и социални различия в тези страни;
• Създаване на четири многостранни политически платформи: за демокрация, добро управление и стабилност; икономическа интеграция и сближаване с политиките на ЕС; енергийна сигурност; и контакти между народите за по-нататъшна подкрепа на индивидуалните усилия на партньорите за реформа.
• Водещи инициативи: програма за интегрирано управление на границите; инструмент за МСП; насърчаване на регионалните пазари на електроенергия, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници; разработване на южния енергиен коридор; и сътрудничество за предотвратяване, подготовка и отговор на природни и причинени от човека бедствия;
• Повече контакти между народите и по-голямо участие на гражданското общество и другите участници, включително на Европейския парламент;
• Допълнителна финансова помощ.

Общ регламент относно счетоводните стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002, включва всички счетоводни стандарти, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1725/2003 и изменящите го актове. Целта на регламента е да кодифицира МСС в един нормативен акт.

10 години катедра „Европеистика”

На 3 декември се състоя много хубаво тържество по повод десетата годишнина на катедра „Европеистика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Поздравявам всички преподаватели, студенти, административни служители, докторанти и изобщо всички, които са допринесли и допринасят за развитието на катедрата!