Daily Archives: 5 декември 2008

Директива за агенциите за временна заетост

Директива 2008/104/ЕО относно работа чрез агенции за временна заетост урежда една нова, развиваща се икономическа дейност, която засяга и правата на работниците.

Директивата се прилага по отношение на работници с трудов договор или в трудово правоотношение с агенция за временна заетост, които са назначени в предприятие ползвател на временна работа под негов надзор и ръководство.

Директивата установява принципа на равно третиране относно основните условия на труд и заетост на наетите чрез агенции за временна заетост работници.

Наетите чрез агенции за временна заетост работници имат:

• право на информация за свободните работни места в предприятието ползвател;
• право на достъп до местата за отдих и общите помещения в предприятието ползвател;
• право на информация по отношение на положението със заетостта в предприятието ползвател.

Рамково решение относно трансфера на осъдени лица

Рамково решение 2008/909/ПВР за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз цели да установи привила, съгласно които държавите-членки, да признават постановените съдебни решения и да изпълняват наказанието, определено на физическо лице в друга държава членка.

Рамковото решение заменя действието на Европейската конвенция за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за международното признаване на присъди.

Предвижда се процедура по изпращане на съдебното решение и удостоверение по образец от издаващата присъдата държава в изпълняващата държава. Предвижда се изискване на съгласие на осъденото лице за трансфера, като са посочени и изключенията от този принцип.

Рамковото решение се прилага по отношение на трансфера на осъдени лица от 5 декември 2011 г.