Daily Archives: 8 декември 2008

Два нормативна акта в областта на наказателното право – различни правни основания

В Официален вестник са публикувани два акта съдържащи разпоредби относно хармонизацията в областта на наказателното право, които са добър пример за различния характер на правната уредба в Европейския съюз с оглед на правното основание.

Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателно право има за правно основание Договора за европейска общност (чл. 175, пара. 1 ДЕО). Директивата задължава държавите-членки да предвидят в националното си законодателство наказателноправни санкции за сериозни нарушения на разпоредбите на законодателството на Общността, отнасящо се до опазването на околната среда. Тук наказателната политика е инструмент за гарантиране изпълнението на общностната политика за опазване на околната среда. Правното основание е предоставената на Общността компетентност по опазване на околната среда, а средството е хармонизация на наказателната политика на държавите-членки. Повече можете да прочетете в мотивите на СЕО в решението по дело C-176/03, което отменя рамково решение със същия предмет на Съвета на ЕС.

Рамково решение 2008/913/ПВР относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право е акт с правно основание Договора за Европейски съюз (чл. 29, чл. 31 и чл. 34, пара. 2, буква б ДЕС). Рамковото решение цели установяването на минимални ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни санкции срещу правонарушения от расистки или ксенофобски характер във всички държави-членки. То е типичен акт от т.нар. трети стълб на ЕС – правосъдие и вътрешен ред. Предмета на рамковото решение и неговите цели определят компетентността на Съвета на ЕС като законодателен орган в областта на правосъдието и вътрешните работи по ДЕС, в съответствие с предвидените в ДЕС процедури.

От двата акта много по-голямо внимание заслужава Директива 2008/99/ЕО поради факта, че е първият акт на общностното право (първи стълб, ДЕО), който съдържа изисквания за хармонизация на наказателната политика, макар и в ограничена предметна област.