Daily Archives: 10 декември 2008

Доклад за предизвикателствата пред европейските региони до 2020 г.

Европейската комисия представя доклада „Региони 2020″, който обобщава проучвания относно предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени европейските региони до 2020 г.

Определят се четири основни предизвикателства: глобализация, демографски тенденции, промени в климата и доставка и потребление на енергия.

И по четирите предизвикателства според доклада България ще бъде сериозно засегната. С изключение донякъде на югозападния район на планиране (най-вече заради метрополията София), се очакват:

• Трудности при адаптацията към процесите на глобализация;
• Сериозно намаляване на населението в трудоспособна възраст;
• Въздействия, свързани с промените в климата (най-вече засушаване);
• Уязвимост поради повишаване на цените на енергийните източници и съответните разходи за емисии парникови газове.