Daily Archives: 11 декември 2008

Българите са най-бедните граждани на ЕС

По данни на Евростат България се нарежда на последно място в Европейския съюз по БВП на глава от населението по стандарт на покупателната способност (PPS). За 2007 г. доходът е 37% от средното за ЕС-27 (например за Румъния е 41%). Между 2006 и 2007 г. няма ръст по този показател в България.

Пред нас са кандидатките за членство Турция (44%) и Хърватска (54% от средното за ЕС-27). По-бедни са в Македония, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина.

Струва ми се удачно периодично Европейската комисия да припомня този факт на българската общественост, както и на държавните ни ръководители.

Доклад за свободното движение и пребиваване на гражданите на ЕС

Европейската комисия прие доклад за прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки.

Директива № 2004/38/EO представлява единен правен инструмент в областта на свободното движение на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. Директивата дава на гражданите на ЕС и на техните семейства право на постоянно пребиваване след престой от 5 години в приемната държава-членка. Директивата разширява правата на събиране на семейството, като при определени условия включва и регистрираните партньори.

Държавите-членки трябваше да въведат в сила необходимите закони и административни разпоредби до 30 април 2006 г., за да се съобразят с директивата.

Изводът на ЕК:

„Въпреки че в някои аспекти националните закони предоставят на гражданите на ЕС и техните семейства повече права от изискванията на законодателството на ЕС, нито една от държавите-членки не е транспонирала ефективно и правилно директивата в нейната цялост. Нито един член от директивата не е транспониран ефективно и правилно от всички държави-членки.“

Според ЕК основните проблеми са:

• правото на влизане и пребиваване на членове на семействата от трети страни (проблеми с входни визи или при преминаването на границата, условия, свързани с правото на пребиваване, които не са предвидени в директивата, и забавяне в издаването на документи за пребиваване);
• изискването заедно със заявленията си за пребиваване гражданите на ЕС да представят допълнителни документи, които не са предвидени в директивата.