Daily Archives: 14 декември 2008

Заключения на Европейския съвет от 10-12 декември 2008 г.

Новините вече са ясни, но все пак е важно да се видят конкретните формулировки на заключенията. Взети са решения в няколко важни области:

1. Договорът от Лисабон

Европейският съвет отбелязва, че ако Договорът от Лисабон не влезе в сила, ще се приложат правилата на Договора от Ница. В случай, че Договорът от Лисабон влезе в сила, ще бъде взето решение за запазване на принципа всяка държава да има комисар в Европейската комисия.

Правят се няколко уточнения относно резервите на Ирландия относно бюджетната политика, ОВППС и правното действие на Хартата на основните права. Посочва се, че правителството на Ирландия ще се стреми към влизане в сила на Договра от Лисабон преди края на мандата на настоящата Европейска комисия.

2. План за икономическата криза

Одобрен е проектът на ЕК за план за стимулиране на икономиката с размер 1,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз (около 200 милиарда евро). Предвиждат се и редица съпътстващи мерки като опростяване на процедурите по структурните фондове и Кохезионния фонд, възможност за редуциране на ДДС ставките, увеличаване на праговете за държавна помощ de minimis, и др.

3. Енергетика и промени в климата

Постигнато е съгласие по последните спорни въпроси от пакета предложения на ЕК за климата и енергетиката. Остава целта за намаляване на емисиите парникови газове с 20% до 2020 г., като целта може да стане намаляване с 30% при постигане на международен консенсус през 2009 г. на конференцията в Копенхаген.

Като цяло нищо изненадващо няма в заключенията на Европейския съвет. За съжаление по всичко изглежда, че няма да има яснота относно влизането в сила на Договора от Лисабон до провеждането на втори референдум в Ирландия по въпроса. Положително е, че макар и условно, Ирландия поема задължение да работи за това. Остава опасността да се наложи приемането на правила относно състава на ЕК по Договора от Ница в последния момент – в края на октомври 2009 г. ако и вторият референдум в Ирландия се провали (или ако дотогава не е проведен).