Daily Archives: 16 декември 2008

Промяна относно квалифицираното мнозинство в Съвета на ЕС

Съветът на ЕС е приел изменение в Процедурния си правилник във връзка с изискването за приемането на решенията с квалифицирано мнозинство, съставляващо поне 62% от населението на Общността, ако някоя държава членка поиска това (чл. 205, пара. 4 ДЕО).

Приложението към Процедурния правилник се актуализира преди началото на всяка календарна година, за да отрази измененията на населението. Вижда се, че общото население на Европейския съюз за целите на процедурата е 497 493 100 души, а на България – 7 640 200 души, или около 1,5%.