Daily Archives: 18 декември 2008

Отворен метод на координация в данъчното облагане?

Резолюция на Съвета относно координацията в областта на данъчното облагане на изхода предлага ръководни принципи.

Забележете формулировката:

„ръководните принципи са политически ангажимент, чието прилагане е оставено на решението на държавите-членки, и поради това не засяга нито правата и задълженията на държавите-членки, нито съответните компетенции на държавите-членки и Общността, определени в Договора“

Звучи точно както звучи отворения метод на координация (ОМК). Впрочем Claudio M. Radaelli вече беше отбелязал това по повод на данъчната конкуренция. И при настоящата резолюция отсъства каквото и да било позоваване на ОМК. Отсъства и всякакво предвиждане относно роля на институциите на Общността.

Временни промени на правилата за държавна помощ за преодоляване на икономическата криза

Европейската комисия е приела временна рамка относно правилата за държавните помощи, даваща допълнителни възможности за справяне с ефектите на ограниченията в кредитирането за реалната икономика.

До края на 2010 г. държавите-членки ще могат при определени условия да предоставят:

• Максимум 500 000 евро държавна помощ на дружество за следващите 2 години (2009 и 2010) за облекчаване на текущото им положение;
• Държавни гаранции за заеми с намалена цена на гаранцията;
• Субсидирани заеми за продукти, отговарящи на стандартите за опазване на околната среда или с по-добри характеристики от тези стандарти;
• Рисков капитал до 2,5 млн. евро за едно МСП за година (в случаите, когато 30% от инвестиционните разходи идват от частни инвеститори).