Daily Archives: 19 декември 2008

Публична консултация за хедж фондовете

Европейската комисия инициира публична консултация за хедж фондовете. ЕК цели да получи сведения и гледни точки относно:
• Системни рискове – доколко съществуващите системи за надзор са адекватни ии позволяват регулатори да наблюдават и реагират на рискове в сектора на хедж фондовете;
• Интегритет и ефикасност – дали и доколко хедж фондовете предсавляват заплаха за ефикасността и интегритета на финансовите пазари;
• Управление на риска – дали компетентните органи следва да се занимаят по-задълбочено с начините, по които хедж фондовете управляват риска, оценяват портфолиата си от активи и управляват потенциални конфликти на интереси;
• Прозрачност – дали инвеститорите в хедж фондове са адекватно защитени и получават информацията, необходима за добри инвестиционни решения.

EurActiv съобщава, че групата на Партията на европейските социалисти критикува публичната консултация. Според тях това е опит да бъде избегната регулацията на всички участници на финансовите пазари, включително хедж фондовете. Те припомнят, че такава публична консултация вече е правена преди две години (вероятно имат предвид зелената книга за инвестиционните фондове).

Писмото на ПЕС е доста остро. В него се твърди, че действията на комисаря Чарли Макрийви „показват пълно неуважение към Европейския парламент и са по-подходящи за платен лобист на финансовата индустрия, отколкото на европейски комисар“.

Подобни твърдения заслужават анализ. Сигурно е съвпадение, че комисарят Макрийви е представител на Ирландия в колежа на комисарите.

Що се отнася до публичната консултация през 2005 година по зелената книга на ЕК, категорично не е вярно, че в нея е консултирана само финансовата индустрия, както се твърди в писмото. Там се виждат мнения на Европейската централна банка, Бундесрата на ФРГ, министерствата на финансите на Австрия, Чешката република, Финландия, Франция, ФРГ, Естония, Унгария, Швеция, националните финансови регулатори на 10 държави членки.

Много по-интересно е твърдението на ПЕС, че само Европейския парламент и правителствата на държавите членки имат влияние върху регулацията в Европейския съюз. Това, за щастие, не е вярно, а ако беше вярно щеше да предпостави тотален демократичен дефицит на Европейския съюз. Припомням на колегите от ПЕС, че в процеса на вземане на решение в ЕС взимат участие ex lege Икономическия и социален комитет, Комитета на регионите и националните парламенти.

Що се отнася до твърденията относно действията на комисаря Макрийви, аз съм силно притеснен. Притеснен съм, защото ако е вярно, е недопустимо. Ако не е вярно обаче, подрива легитимността на Европейската комисия като независим орган на Европейския съюз. Резултатът е много неприятен, както стана ясно и у нас. Утре същата ПЕС ще изисква от Европейската комисия безпристрастен контрол за изпълнение на това общностно законодателство в държавите членки, но с какво право?

В случай, че Партията на европейските социалисти има конкретни данни за обвързаност на Чарли Макрийви, нека ги обяви. В случай, че няма конкретни доказателства, да се извини.

По-строги правила за безопасност на детските играчки

Европейският парламент прие предложението на ЕК за нова директива, целяща да увеличи безопасността на детските играчки.

Променени са изискванията относно концентрациите на химически вещества, забраняват се играчките-изненада в храни, предупрежденията върху играчките. Увеличават се изискванията към производителите и вносителите на играчки относно оценка на безопасността на играчката. Предвиждат се нови правомощия за националните органи по безопасност на играчките.