Daily Archives: 23 декември 2008

Преюдициално запитване от ВАС

Читател на блога ме помоли да кача първото преюдициално запитване на Върховния административен съд (ВАС) до Съда на Европейските общности (СЕО). Запитването е за тълкуване на чл. 3, пара. 3 от Директива 92/12/ЕИО относно общия режим на продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти.

Иска ми се да не гледаме на подобни запитвания като прецеденти. В края на втората година от членството на България в Европейския съюз имаме цифром и словом 2 (две) запитвания – освен ако някое не се е промъкнало незабелязано. Трудно ми е да повярвам, че това са единствените случаи у нас, в които е било необходимо тълкуване на общностното право от СЕО.