Daily Archives: 27 декември 2008

Директива за репатриране на незаконни имигранти

Директива 2008/115/ЕО относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни установява хоризонтален набор от правила, приложими спрямо всички граждани на трети страни, които не отговарят или са престанали да отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в дадена държава-членка.

Важен принцип на директивата е насърчаването на доброволното връщане на незаконно пребиваващите. Въвеждат се общи изисквания за решенията за връщане, както и за процедурите по задържане и извеждане на незаконно пребиваващите граждани на трети страни.