Daily Archives: 30 декември 2008

Рамкови решения относно сътрудничеството по наказателноправни въпроси

В Официален вестник са обнародвани две рамкови решения, които уреждат елементи на сътрудничеството между държавите членки по наказателноправни въпроси.

Рамково решение 2008/977/ПВР относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси се прилага само за данни, събрани или обработвани от компетентни органи за целите на предотвратяването, разследването, откриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания.

Рамково решение 2008/978/ПВР относно европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер урежда правното действие на европейската заповед за доказателства (ЕЗПД), приложното й поле, видовете доказателства, които могат да се събират и съответните процедури за предаване на доказателствения материал. По принцип ЕЗПД не може да бъде използвана за изискване извършването на нови процесуално-следствени действия.