Monthly Archives: декември 2008

ИСК предлага проактивен подход в правото

Икономическия и социален комитет (ИСК) на Европейския съюз в свое становище предлага промяна на парадигмата в подготовката и приемането на общностното право.

Проактивният подход според ИСК предполага фокус върху това как законът ще се използва и прилага в ежедневието и как се възприема от общността, която регулира. Целта е ex ante да се максимизират възможностите и да се минимизират проблемите и рисковете.

ИСК акцентира върху участието (а не само консултирането) на всички заинтересовани лица в законодателния процес, насърчаване на свободата на договаряне и саморегулацията – където е възможна.

Мерки за отклонение по делото „Балтов”

Софийският апелативен съд е разгледал мерките за неотклонение по делото за убийството на Стоян Балтов. Прокуратурата е представила нова експертиза, според която по главата на Стоян Балтов има следи от обувките на Александър Данаилов. Освен това обвинението се е позовало и на разпита на свидетеля Мирослав Станчев, който е видял Данаилов да нанася удари по жертвата.

Поради това САС е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“ и на Александър Данаилов. Според заключенията на съдебно-медицинската експертиза Балтов е починал вследствие на 11 удара в областта на главата. Адвокатите на обвиняемите твърдят, че не може да се докаже, че ударите, причинили смъртта, са нанесени конкретно от тях.

Припомням, че повдигнатото обвинение е за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда (чл. 124 НК). Текущата дискусия за правилността на квалификацията на извършеното деяние тук.

Промяна относно квалифицираното мнозинство в Съвета на ЕС

Съветът на ЕС е приел изменение в Процедурния си правилник във връзка с изискването за приемането на решенията с квалифицирано мнозинство, съставляващо поне 62% от населението на Общността, ако някоя държава членка поиска това (чл. 205, пара. 4 ДЕО).

Приложението към Процедурния правилник се актуализира преди началото на всяка календарна година, за да отрази измененията на населението. Вижда се, че общото население на Европейския съюз за целите на процедурата е 497 493 100 души, а на България – 7 640 200 души, или около 1,5%.

Единна класификация на земеделските стопанства

Регламент (ЕО) № 1242/2008 за установяване на типология на Общността за земеделските стопанства въвежда единна класификация на земеделските стопанства в Европейския съюз съобразно техния тип по технико-икономическа насоченост и икономически размер.

Земеделските стопанства се класифицират с оглед на стандартните производствени обеми, установени по продукти.

Спешният номер 112 вече работи

Европейската комисия потвърждава, че достъпът до единния европейски телефонен номер за спешна помощ е вече осигурен напълно в България.

Чрез експертна мисия Европейската комисия се увери, че в България вече е напълно осигурен достъпът до номер 112, както и че може да се предостави информация за местоположението на обаждащото се лице (което дава възможност на службите за спешна помощ да определят къде се намират хората, обаждащи се на телефон 112).

Очаква се в началото на 2009 г. ЕК да закрие процедурата за установяване на  нарушение срещу България, която започна през април 2009 г.

Заключения на Европейския съвет от 10-12 декември 2008 г.

Новините вече са ясни, но все пак е важно да се видят конкретните формулировки на заключенията. Взети са решения в няколко важни области:

1. Договорът от Лисабон

Европейският съвет отбелязва, че ако Договорът от Лисабон не влезе в сила, ще се приложат правилата на Договора от Ница. В случай, че Договорът от Лисабон влезе в сила, ще бъде взето решение за запазване на принципа всяка държава да има комисар в Европейската комисия.

Правят се няколко уточнения относно резервите на Ирландия относно бюджетната политика, ОВППС и правното действие на Хартата на основните права. Посочва се, че правителството на Ирландия ще се стреми към влизане в сила на Договра от Лисабон преди края на мандата на настоящата Европейска комисия.

2. План за икономическата криза

Одобрен е проектът на ЕК за план за стимулиране на икономиката с размер 1,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз (около 200 милиарда евро). Предвиждат се и редица съпътстващи мерки като опростяване на процедурите по структурните фондове и Кохезионния фонд, възможност за редуциране на ДДС ставките, увеличаване на праговете за държавна помощ de minimis, и др.

3. Енергетика и промени в климата

Постигнато е съгласие по последните спорни въпроси от пакета предложения на ЕК за климата и енергетиката. Остава целта за намаляване на емисиите парникови газове с 20% до 2020 г., като целта може да стане намаляване с 30% при постигане на международен консенсус през 2009 г. на конференцията в Копенхаген.

Като цяло нищо изненадващо няма в заключенията на Европейския съвет. За съжаление по всичко изглежда, че няма да има яснота относно влизането в сила на Договора от Лисабон до провеждането на втори референдум в Ирландия по въпроса. Положително е, че макар и условно, Ирландия поема задължение да работи за това. Остава опасността да се наложи приемането на правила относно състава на ЕК по Договора от Ница в последния момент – в края на октомври 2009 г. ако и вторият референдум в Ирландия се провали (или ако дотогава не е проведен).

В памет на Стоян Балтов

На 5 декември 2008 г. в Студентски град в София след сбиване в дискотека беше убит студента по фармация Стоян Балтов, на 20 години, роден в гр. Сливен. В побоя над него са участвали няколко лица, които са го ритали по главата след като е бил паднал на земята.

Към момента за случая е задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража“ Вили Георгиев. На другия заподозрян, Александър Данаилов, е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 500 лв.

Днес се проведе траурно шествие в памет на убития, в което участвах. Ето защо:

1. Човешкият живот е висша ценност. В Европейския съюз не приемаме изключения от този принцип.

2. Основната задача на всяка държава е да защитава живота и здравето на своите граждани. На собствено основание това се отнася и до Република България (виж и чл. 4, ал. 2 от Конституцията). В не по-малка степен това следва от членството на Република България в Европейския съюз (виж чл. 2, позоваване 3 и 4 ДЕС).

3. В случай, че Република България не успява в достатъчна степен да защитава живота и здравето на своите граждани, то тази държава просто няма предмет. Това е още по-вярно по отношение на младежите, които, казват, са бъдещето на България.

В качеството си на гражданин на Република България изисквам от компетентните органи (МВР, СГП, СГС) обстойно разследване на случая, обвинение и справедливо наказание за всички лица, които са участвали в побоя и убийството на Стоян.

Тъжно е, че по подобен нелеп начин си отиде Стоян Балтов. Без да го познавам съм сигурен, че никога не е допускал, че ще умре от ритници на ливадата пред дискотека.

Ще следя случая в блога до неговото приключване с влязла в сила присъда.

Българите са най-бедните граждани на ЕС

По данни на Евростат България се нарежда на последно място в Европейския съюз по БВП на глава от населението по стандарт на покупателната способност (PPS). За 2007 г. доходът е 37% от средното за ЕС-27 (например за Румъния е 41%). Между 2006 и 2007 г. няма ръст по този показател в България.

Пред нас са кандидатките за членство Турция (44%) и Хърватска (54% от средното за ЕС-27). По-бедни са в Македония, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина.

Струва ми се удачно периодично Европейската комисия да припомня този факт на българската общественост, както и на държавните ни ръководители.

Доклад за свободното движение и пребиваване на гражданите на ЕС

Европейската комисия прие доклад за прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки.

Директива № 2004/38/EO представлява единен правен инструмент в областта на свободното движение на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. Директивата дава на гражданите на ЕС и на техните семейства право на постоянно пребиваване след престой от 5 години в приемната държава-членка. Директивата разширява правата на събиране на семейството, като при определени условия включва и регистрираните партньори.

Държавите-членки трябваше да въведат в сила необходимите закони и административни разпоредби до 30 април 2006 г., за да се съобразят с директивата.

Изводът на ЕК:

„Въпреки че в някои аспекти националните закони предоставят на гражданите на ЕС и техните семейства повече права от изискванията на законодателството на ЕС, нито една от държавите-членки не е транспонирала ефективно и правилно директивата в нейната цялост. Нито един член от директивата не е транспониран ефективно и правилно от всички държави-членки.“

Според ЕК основните проблеми са:

• правото на влизане и пребиваване на членове на семействата от трети страни (проблеми с входни визи или при преминаването на границата, условия, свързани с правото на пребиваване, които не са предвидени в директивата, и забавяне в издаването на документи за пребиваване);
• изискването заедно със заявленията си за пребиваване гражданите на ЕС да представят допълнителни документи, които не са предвидени в директивата.

Доклад за предизвикателствата пред европейските региони до 2020 г.

Европейската комисия представя доклада „Региони 2020″, който обобщава проучвания относно предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени европейските региони до 2020 г.

Определят се четири основни предизвикателства: глобализация, демографски тенденции, промени в климата и доставка и потребление на енергия.

И по четирите предизвикателства според доклада България ще бъде сериозно засегната. С изключение донякъде на югозападния район на планиране (най-вече заради метрополията София), се очакват:

• Трудности при адаптацията към процесите на глобализация;
• Сериозно намаляване на населението в трудоспособна възраст;
• Въздействия, свързани с промените в климата (най-вече засушаване);
• Уязвимост поради повишаване на цените на енергийните източници и съответните разходи за емисии парникови газове.