Monthly Archives: декември 2008

Онлайн програма за обучение на потребителите в България

Комисарят Меглена Кунева представи образователната онлайн програма за обучение на потребителите „DOLCETA“ – www.dolceta.eu.

Програмата обяснява в рамките на три нива, от начинаещи до по-напреднали, с какви права разполагат потребителите по най-различни въпроси, като се започне от договори за продажби и гаранции, до разрешаване на спорове и уреждането на кредитен заем.

Програмите са предназначени за ползване от обучаващи и преподаватели на възрастни, в училищата, както и за обучение или справочно средство от организации за защита на потребителите, правителствени агенции, от неправителствени организации или обществени образователни програми.

План за действие относно наркотиците

Съветът на ЕС е приел План за действие относно наркотиците 2009-2012. Планът има две основни цели – намаляване на търсенето на наркотици и намаляване на предлагането на наркотични вещества.

Счита се, че в ЕС 70 милиона души са употребявали поне веднъж канабис, 12 милиона – кокаин, 9,5 милиона – екстази и 11 милиона – амфетамини.

Компромис за директивата за възобновяема енергия

EurActiv съобщава, че Европейският парламент и Съвета на ЕС са постигнали компромис по предложението на Европейската комисия за възобновяемите енергийни източници и намаляване на емисиите от парникови газове.

Предложението на ЕК предвижда 20% дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в общото енергийно потребление до 2020 г., за България целта остава 16% ВЕИ до 2020 г.

Постигнатият компромис ще позволи много по-голяма сигурност на инвестициите във ВЕИ в Европейския съюз.

Два нормативна акта в областта на наказателното право – различни правни основания

В Официален вестник са публикувани два акта съдържащи разпоредби относно хармонизацията в областта на наказателното право, които са добър пример за различния характер на правната уредба в Европейския съюз с оглед на правното основание.

Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателно право има за правно основание Договора за европейска общност (чл. 175, пара. 1 ДЕО). Директивата задължава държавите-членки да предвидят в националното си законодателство наказателноправни санкции за сериозни нарушения на разпоредбите на законодателството на Общността, отнасящо се до опазването на околната среда. Тук наказателната политика е инструмент за гарантиране изпълнението на общностната политика за опазване на околната среда. Правното основание е предоставената на Общността компетентност по опазване на околната среда, а средството е хармонизация на наказателната политика на държавите-членки. Повече можете да прочетете в мотивите на СЕО в решението по дело C-176/03, което отменя рамково решение със същия предмет на Съвета на ЕС.

Рамково решение 2008/913/ПВР относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право е акт с правно основание Договора за Европейски съюз (чл. 29, чл. 31 и чл. 34, пара. 2, буква б ДЕС). Рамковото решение цели установяването на минимални ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни санкции срещу правонарушения от расистки или ксенофобски характер във всички държави-членки. То е типичен акт от т.нар. трети стълб на ЕС – правосъдие и вътрешен ред. Предмета на рамковото решение и неговите цели определят компетентността на Съвета на ЕС като законодателен орган в областта на правосъдието и вътрешните работи по ДЕС, в съответствие с предвидените в ДЕС процедури.

От двата акта много по-голямо внимание заслужава Директива 2008/99/ЕО поради факта, че е първият акт на общностното право (първи стълб, ДЕО), който съдържа изисквания за хармонизация на наказателната политика, макар и в ограничена предметна област.

Директива за агенциите за временна заетост

Директива 2008/104/ЕО относно работа чрез агенции за временна заетост урежда една нова, развиваща се икономическа дейност, която засяга и правата на работниците.

Директивата се прилага по отношение на работници с трудов договор или в трудово правоотношение с агенция за временна заетост, които са назначени в предприятие ползвател на временна работа под негов надзор и ръководство.

Директивата установява принципа на равно третиране относно основните условия на труд и заетост на наетите чрез агенции за временна заетост работници.

Наетите чрез агенции за временна заетост работници имат:

• право на информация за свободните работни места в предприятието ползвател;
• право на достъп до местата за отдих и общите помещения в предприятието ползвател;
• право на информация по отношение на положението със заетостта в предприятието ползвател.

Рамково решение относно трансфера на осъдени лица

Рамково решение 2008/909/ПВР за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз цели да установи привила, съгласно които държавите-членки, да признават постановените съдебни решения и да изпълняват наказанието, определено на физическо лице в друга държава членка.

Рамковото решение заменя действието на Европейската конвенция за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за международното признаване на присъди.

Предвижда се процедура по изпращане на съдебното решение и удостоверение по образец от издаващата присъдата държава в изпълняващата държава. Предвижда се изискване на съгласие на осъденото лице за трансфера, като са посочени и изключенията от този принцип.

Рамковото решение се прилага по отношение на трансфера на осъдени лица от 5 декември 2011 г.

Приоритети по прилагането на чл. 82 ДЕО

Европейската комисия публикува насоки относно приоритетите по правоприлагането по чл. 82 ДЕО (злоупотреба с господстващо положение на пазара).

Основните принципи са:

• Свободната конкуренция е най-добрият начин пазарите да работят в полза на бизнеса и потребителите в ЕС. Ефективната конкуренция, включително при предприятия с господстващо положение на пазара, следва да се насърчава;
• Фокусът на дейността по правоприлагането на ЕК трябва да бъде защитата на потребителите и защита на процеса на конкуренция, а не защитата на отделни конкуренти;
• Не е необходимо ЕК да доказва, че дейността на предприятието с господстващо положение действително нарушава конкуренцията, а само че съществуват убедителни доказателства че вредоносният резултат е вероятен, доколкото фокусът на политиката по правоприлагане на ЕК е дейността, която по-скоро уврежда конкурентния процес, отколкото индивидуални конкуренти;
• Доколкото фокусът на политиката по правоприлагане на ЕК е върху вероятните ефекти от дейността на предприятието с господстващо положение върху потребителите, ЕК ще разглежда искания от предприятия с господстващо положение на пазара за установяване на законосъобразността на тяхната дейност поради съображения за ефективност (подобно на производствата за разрешаване на концентрациите).

Предложение за ново източно партньорство

Европейската комисия предлага ново източно партньорство с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Вследствие на консултациите с източните партньори ЕКпредлага да установи по-задълбочени двустранни отношения с източните партньори и да стартира нова многостранна рамка за сътрудничество. Основните нови моменти в инициативата са:

• Нови споразумения за асоцииране, включително споразумения за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия за онези държави, които желаят и имат готовност да поемат всестранните ангажименти към ЕС, които те предполагат;
• Всеобхватни програми, финансирани от ЕС, за подобряване на административния капацитет на партньорите;
• Постепенно интегриране в икономиката на ЕС (с подходящата асиметрия за икономиките на партньорите), включително чрез законно обвързващи ангажименти за регулаторно сближаване;
• Насърчаване на партньорите да развиват помежду си мрежа за свободна търговия, която в по-дългосрочен план може да ги обедини в Икономическа общност на добросъседство;
• Сключване на „пактове за мобилност и сигурност“, създаващи възможност за по-лесно законно пътуване до ЕС като в същото време се повишават усилията за борба с корупцията, организираната престъпност и незаконната миграция. Тези пактове могат да обхванат и системите за предоставяне на убежище, които се подобряват спрямо стандартите на ЕС, създаването на структури за интегрирано управление на границите и т.н., като крайната цел е безвизов режим на пътуване с всички партньори, участващи в процеса на сътрудничество;
• Комисията ще проучи възможностите за трудова мобилност с цел отваряне на пазара на труда на ЕС в бъдеще;
• По-голяма енергийна сигурност за ЕС и неговите източни партньори;
• Програми, засягащи икономическото и социалното развитие в страните-партньори, и по-специално засягащи дълбоките икономически и социални различия в тези страни;
• Създаване на четири многостранни политически платформи: за демокрация, добро управление и стабилност; икономическа интеграция и сближаване с политиките на ЕС; енергийна сигурност; и контакти между народите за по-нататъшна подкрепа на индивидуалните усилия на партньорите за реформа.
• Водещи инициативи: програма за интегрирано управление на границите; инструмент за МСП; насърчаване на регионалните пазари на електроенергия, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници; разработване на южния енергиен коридор; и сътрудничество за предотвратяване, подготовка и отговор на природни и причинени от човека бедствия;
• Повече контакти между народите и по-голямо участие на гражданското общество и другите участници, включително на Европейския парламент;
• Допълнителна финансова помощ.

Общ регламент относно счетоводните стандарти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002, включва всички счетоводни стандарти, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1725/2003 и изменящите го актове. Целта на регламента е да кодифицира МСС в един нормативен акт.

10 години катедра „Европеистика”

На 3 декември се състоя много хубаво тържество по повод десетата годишнина на катедра „Европеистика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Поздравявам всички преподаватели, студенти, административни служители, докторанти и изобщо всички, които са допринесли и допринасят за развитието на катедрата!