Daily Archives: 10 януари 2009

Регламент относно задълженията за издръжка

В Официален вестник е обнародван Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

Регламентът обединява разпоредби за стълкновенията на юрисдикции, за стълкновенията на закони, за признаването и за изпълнителната сила, за изпълнението на решенията, за правната помощ и за сътрудничеството между централните органи на държавите членки по задълженията за издръжка.

Приложното поле на регламента включва всички задължения за издръжка, произтичащи отсемейни, родствени, брачни отношения или отношения по сватовство.

Регламентът се прилага от 18 юни 2011 г., при условие че Хагският протокол от 2007 г. е приложим в ЕС към тази дата.