Daily Archives: 2 февруари 2009

Нов регламент за схемите за директно подпомагане

В Официален вестник е публикуван Регламент (ЕО) № 73/2009 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани.

Запазва се задължителното прогресивно намаляване на директните плащания. Предвижда се по-голямо намаление на по-големите плащания. Включени са разпоредби с цел опазване на водите от замърсяване и изтичане, и управление използването на водите. Премахва се задължителното оставяне на земя под угар.

Регламентът включва както общи правила за директните плащания, така и схеми за подпомагане на производството различни растителни култури и животински продукти.

Eнергетикаta, банките и транспорта създават най-много проблеми на потребителите

Във втория годишен индекс на ЕС за развитието на пазарите на дребно се разглеждат 5 показателя от ключово значение за потребителите – цени, прехвърляне, удовлетворение, жалби и безопасност, в над 20 сектора за предлагане на стоки и услуги. Три сектора се оказват най-проблемни.

По отношение на енергетиката се съобщава за:
• Ниска оценка по отношение на съобщените увеличения на цените;
• Сериозни трудности при сравняване на офертите и смяна на доставчика.
Пазарът на електроенергия ще бъде предмет на специалното внимание на Европейската комисия през 2009 г. поради значението си за разходите на потребителите.

При банкирането потребителите се оплакват от:
• Значителни разлики в банковите такси и лихвените проценти между държавите членки;
• Проблеми при сравняване на офертите и прехвърляне в друга банка.

В областта на транспорта се срещат най-много критики. Според ЕК в основата на неудовлетворението от тези пазари са равнището на цените, привлекателността на търговските оферти, лесното закупуване и манталитета на потребителите.