Daily Archives: 3 февруари 2009

Предложения за сътрудничество в областта на данъчното облагане

Европейската комисия прави две предложения за подобряване на сътрудничеството между данъчните администрации при определяне и събиране на данъците.

Първото предложение е относно административното сътрудничество за определяне на размера на дължимите данъци. Предложението се отнася за всички данъци и такси, които не са предмет на самостоятелна общностноправна уредба (т.е. без ДДС, акцизи ). Предвиждат се общи правила и процедури, форми и формати за обмен на информация. По отношение на банковата тайна се предвижда държавите членки да не могат да отказват информация относно данъчно задължено в друга държава членка лице, позовавайки се на банковата тайна.

Второто предложение засяга взаимопомощта при събиране на данъчни вземания. Основните елементи на предложението са:
• Обхваща всички данъци и такси, както и вноските за социално осигуряване;
• Задължителен обмен на информация относно възстановяването на платени данъци от националната данъчна администрация на лица с постоянно местожителство извън държавата членка;
• Правна възможност за участие на служители на една държава членка в административни проверки на територията на друга държава членка;
• Възможност за оказване на помощ за събиране на публични вземнаия на по-ранен етап, когато това би увеличило шанса за събиране на публичното вземане;
• Опростяване и рационализация на процедурите за изискване или предоставяне на помощ за събиране на данъчни вземания.