Daily Archives: 4 февруари 2009

Нова директива за time share

В Официален вестник е публикувана Директива 2008/122/ЕО относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна. Става дума за т.нар. time share договори за придобиване на права на ползване (вещни или облигационни) върху недвижими имоти .

Потребителите – страни по подобен договор, имат правото да им бъде предоставена преддоговорна информация и договор на избран от тях език, който те владеят. Предвижда се срок четиринадесет календарни дни, в който потребителят може да се откаже от договора, без да е длъжен да посочва причина за това и без да дължи разноски. Въвежда се забрана за авансови плащания към търговците или към трета страна преди изтичане на срока за отказ.

Доклад за индустриалните отношения в ЕС

Докладът „Индустриалните отношения в Европа“ прави преглед на отношенията между работодателите и синдикатите на различни нива в Европа през последните две години. Докладът включва също данни за развитието в политиката за заетост, трудовото право и условията на труд.

България се отличава с нисък процент членство в синдикални организации, сравнително ниско ниво на заетост, висок дял на заетите, получаващи минимална работна заплата и изключително нисък процент на участие във форми на професионално обучение.