Daily Archives: 6 февруари 2009

Какво общо има конфликта на интереси с фондовете на ЕС?

Татяна Дончева, народен представител, твърди: „няма как конфликтът на интереси да бъде обвързан със спиране на европейски средства, защото едното няма връзка с другото“.

Има връзка, госпожо Дончева. Ето каква:
Още в позоваване 25 на преамбюла на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности се казва:

„С цел да се предотвратят нередности и с оглед на борбата с измамите и корупцията, както и с оглед утвърждаване на добро и ефикасно управление, кандидатите или оферентите, които са виновни за такива действия или се намират в положение на конфликт на интереси, следва да бъдат отстранени от възлагането на обществени поръчки.“

Моля, обърнете особено внимание на чл. 52, пара. 1 на същия регламент:

„На всички финансови участници и на всяко друго лице, участващо в изпълнение, управление, одит или контрол на бюджета, се забранява да предприемат каквито и да са дейности, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт с тези на Общностите.“

Струва ми се, че изводът е очевиден. Впрочем ето как се дефинира конфликта на интереси в пара. 2 на чл. 52:

„Налице е конфликт на интереси, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е засегнато по причини, свързани със семейство, близост, политическа или национална принадлежност, стопански интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с бенефициера.“

Разпоредбите на чл. 52 Ви дават чудесен инструмент за преценка на съответствието на българския Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и внесените от Вас изменения (на мен ми е трудно да преценя това, защото Вашият законопроект не е , хм, публичен).