Daily Archives: 12 февруари 2009

Междинен доклад по механизма за сътрудничество и проверка

Европейската комисия публикува днес междинните си доклади по механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния.

Докладът за България съдържа 9 страници – 2 пъти по-малко от предишния междинен доклад. Изрично се посочва, че съдържа само технически актуализирана информация за по-съществените промени, настъпили в България през изминалите шест месеца по. Той не съдържа оценка на постигнатия напредък.

Основните констатации:

• Има известно развитие по показатели 1-3 (реформа на съдебната система), особено по отношение на работата на инспектората към Висшия съдебен съвет, който е придобил известен оперативен капацитет.
• По-съществена новост по показатели 4-6 (корупция и организирана престъпност) бе началото на пилотния проект за създаването на съвместни екипи за разследване, съставени от представители на прокуратурата, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Министерство на вътрешните работи.
• Бяха предприети стъпки за реформиране на Министерство на вътрешните работи и за изясняване на съответните правомощия на органите в досъдебната фаза, но резултатите и въздействието на тези мерки все още не могат да се измерят.

Какво се очаква:

• България трябва да покаже, че е създала самостоятелно функционираща и стабилна съдебна система, която е в състояние да разкрива и наказва конфликта на интереси, корупцията и организираната престъпност, и да опазва върховенството на закона (т.е.  не го е доказала – В.Г.).
• Да се приемат оставащите закони, които са необходими за окомплектоване на правната система;
• Да се демонстрира с конкретни обвинения, дела и присъди за корупция по високите етажи и организирана престъпност, че правната система е способна да прилага законите по независим и ефективен начин.

От техническата актуализация по отделните индикативни показатели правят впечатление следните констатации:

• Все още не са предприети действия по посочените елементи на неефективност в досъдебната фаза;
• Трябва да се намери решение на въпроса за парламентарния контрол върху Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);
• Тази година едно от основните изпитания за професионализма и прозрачността в работата на съдебната власт ще бъде назначаването на административни ръководители на съдебните органи – процес, в който ВСС играе ключова роля;
• Данните за всички предприети действия по случаи на корупция показват низходяща тенденция през втората половина на 2008 г. в сравнение с първата половина на годината;
• Ефективността на децентрализирания механизъм за контрол в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси трябва да се докаже предвид отсъстващата в много случаи функционална самостоятелност;
• Предвид общите избори и изборите за Европейски парламент, които ще се състоят през лятото на 2009 г., законодателството, уреждащо финансирането на предизборни кампании, трябва да бъде последователно и ясно и да предвижда механизми за строг контрол;
• Властите трябва да положат повече усилия и за пресичане на практиката да се купуват гласове;
• Представената от българските власти статистика не отчита съществена промяна през 2008 г. в наказателното преследване, включително на съдебна инстанция, на организираната престъпност. През последните месеци липсват важни съдебни решения по знакови дела за организирана престъпност.

Българският демократичен дефицит – 2

Народното събрание е отхвърлило предложението за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на случаите на полицейско насилие. Против предложението са гласували парламентарните групи на БСП и ДПС.

Според народния представител от БСП Татяна Дончева: „юристите в парламента трябва да правят разлика в разделението на властите“.

Понеже съм юрист, макар и извън Народното събрание на Република България, ще си позволя да припомня на госпожа Дончева, че България е република с парламентарно управление (виж чл. 1, ал. 1 от Конституцията). Народното събрание на Република България има две основни правомощия – то осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол (виж чл. 62, ал. 1 от Конституцията). Поради това народните представители имат право на въпроси и на питания до Министерския съвет или до отделни министри, които са длъжни да отговарят (чл. 90, ал. 1 от Конституцията).

Правейки разлика в разделението на властите стигам до извода, че според част от народните представители не е необходимо да се създава Временна анкетна комисия за изясняване на случаите на полицейско насилие. Причините може да са две – или няма полицейско насилие, или всички такива случаи са изяснени.

Полицейско насилие ИМА, госпожо Дончева, както вече имах случай да се уверя. Оттук извода, че сте наясно с всички случаи на полицейско насилие или че, по-лошо, нямате нищо против тях.

Да, има демократичен дефицит в Република България.