Daily Archives: 13 февруари 2009

Според доклад бизнесът доминира в експертните групи

Friends of the Earth Europe публикуват доклада „Whose views count? Business influence and the European Commission’s High Level Groups“. Докладът изследва по-конкретно експертните групи, наричани „групи на високо равнище“ („High Level Groups“).

Докладът посочва, че съставът на повечето такива експертни групи е определен в полза на индустрията. Авторите считат, че като цяло препоръките и докладите на групите на високо равнище са насочени главно към подобряване на конкурентноспособността на европейските предприятия за сметка на опазването на околната среда.

Неформална среща на върха за икономическата криза

Чешкото председателство на ЕС свиква неформална среща на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на ЕС на 1 март в Брюксел.

Според чешкия министър председател Мирек Тополанек, целта на срещата е да се оцени ефективността на вече взетите мерки по новия план за възстановяване относно способността им да смекчат ефектите на финансовата криза. Преди всичко срещата цели съгласие за координиран подход за всички мерки, приети след това от държавите членки.

ЕЦБ предлага нов надзор на макро равнище

По време на среща с националните парламенти, г-н Lorenzo Bini Smaghi, член на изпълнителния съвет на ЕЦБ, предлага идеи за разширяване на надзоррните правомощия на Европейската централна банка.

Г-н Bini Smagni счита, че „регулаторната и надзорна рамка [за финансовите пазари] на ЕС, която се основава на определени директиви на ЕС и механизми за сътрудничество, създадени преди няколко години, изглежда не работи както се очакваше“.

Предложенията са:

  • Да не се тълкуват едностранчиво директивите на ЕС с цел осигуряване на предимства за националните финансови институции и пазари – може би чрез създаване на общи правила за надзор;
  • Единна институция за пруденциален надзор на микро и макро равнище;
  • Националните и общностните институции да работят по интегриран начин с оглед превенцията и разрешаването на кризи.

Речта намеква за предоставяне на нови правомощия на ЕСЦБ или нов орган към ЕЦБ. Според г-н Bini Smagni пруденциалният надзор на макро равнище, който да бъде предоставен на ЕЦБ, следва да включва:
• развитието на системи за ранно предупреждение за възникването на рискове и уязвимост на финансовата система;
• провеждането на макро стрес тестове с цел определяне степента на устойчивос на финансовата система към различни шокове и механизми за териториалното им разпространение и разпространението по сектори;
• определяне на изискванията за докладване и разкриване на информация;
• пруденциална регулация на макро равнище относно процикличността, кредитирането, концентрацията на риска и ликвидността.