Daily Archives: 17 февруари 2009

Преглед на националните мерки за преодоляване на икономическата криза

Европейската комисия публикува преглед на мерките, представляващи държавни помощи, за справяне с икономическата и финансовата криза, както и резултатите от оценките за съвместимостта на тези мерки с насоките на ЕС за държавните помощи.

В 42 случая ЕК не е възразила срещу предложените схеми. 2 случая – за реструктурирането на банките West LB в Германия и Northern Rock във Великобритания, са предмет на официално разследване. 9 случая все още се оценяват от Комисията (но тук не се включва противоречивия план на Франция за автомобилната индустрия). 8 случая на мерки срещу кризата в реалната икономика са одобрени по реда на новата временна регулаторна рамка, която дава нови възможности за справяне с ефектите на свиването на кредитирането върху реалната икономика.

Няма нито една мярка на държавна помощ, предложена от България.

Изследване на предучилищното образование

Агенцията за образование, аудиовизия и кутура на ЕС публикува доклада „Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood Education and Care in Europe“. Докладът включва преглед на научната литература за въздействието на висококачественото образование и грижи за малките деца, статистически данни за относимите демографски показатели и сравнителен анализ на мерките в политиката за децата в държавите членки.

Според доклада най-ефективните програми в тази област включват интензивно, с ранен старт, фокусирано върху децата, централизирано образование заедно с участие на родителите, образование за родители, планирани домашни занимания и мерки за семейна подкрепа.

Докладът посочва, че:

  • Много държави членки нямат централизирани препоръки или насоки за учебните програми в предучилищна възраст;
  • Проблемът с достъпа до предучилищно образование и грижи за 5-годишните деца е почти напълно решен, но това не е така за възрастовата група 0-3, дори 4 години в някои държави;
  • Обучението у дома, дори когато се оказва подкрепа на родителите, обикновено не е достатъчно за преодоляване на празнотите в образованието на детето.