Daily Archives: 18 февруари 2009

Предложение за Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Европейската комисия прие проект на регламент за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището. Предложението, което се вписва в пакта за имиграцията и убежището, е в отговор на искане на Европейския съвет.

Предлага се създаването на оперативна агенция, която да координира и укрепи сътрудничеството в областта на убежището между държавите-членки, насърчавайки по този начин сближаването на различните национални практики.

Заетост и социални въпроси – февруари

Въпреки че този въпрос стои извън обхвата на блога, струва ми се важно да се обърне внимание на текущите данни за заетостта в Европейския съюз, тъй като те ще послужат при определяне на мерките на ниво ЕС, както и за реформи на общностното законодателство в областта на трудовото право.

Месечният доклад за заетостта и социалните въпроси на ЕС предоставя такива данни. Изглежда, че трудовият пазар на ЕС започва да реагира по-силно на икономическия спад. Свободните работни места започват да намаляват. Безработицата се увеличава в целия Европейски съюз. Най-засегнатите сектори са производството на метали и машини, производството на автомобили, финансовите услуги, логистиката и транспорта. Сред социалните групи най-засегнати са младите и работниците с временна заетост.

Според доклада се очаква ситуацията на пазара на труда значително да се влоши, тъй като заетостта реагира обикновено със закъснение от 2-3 месеца на икономическата активност на предприятията, а компаниите все повече реагират на намалялото търсене и влошените финансови условия, намалявайки работната си сила и ограничавайки плановете си за наемане.

ЕП: Нулева толерантност срещу злоупотребата с фондове на ЕС

В доклада си относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Комисията по бюджетен контрол (КБК) на Европейския парламент обръща специално внимание на управлението на фондовете на Европейския съюз в България и Румъния.

На първо място КБК отбелязва, че не е била достатъчно информирана за обхвата на откритите слабости в рамките на определените срокове от комисаря по разширяването в ЕК.

Докладът посочва, че липсата на надеждни системи за контрол и установените управленски проблеми пораждат риск за парите на европейските данъкоплатци. В същото време КБК признава усилията, които са положени междувременно за овладяване на тези проблеми.

КБК препоръчва на Европейската комисия да увеличи техническата си помощ за държавите-членки, които нямат нужния административен капацитет. В същото време евродепутатите подкрепят прекратяването на средствата от страна на ЕК, в случай че системите за управление на дадена държава-членка не функционират и насърчават ЕК да разработи набор от мерки за оказване на натиск върху дадена държава-членка „в случай на явна необходимост.

Много важен акцент е искането на комисията за бюджетен контрол за тримесечни доклади на ЕК относно управлението на средствата от ЕС в България и Румъния. Според КБК по отношение на злоупотребата с европейските фондове и предвид измамите и корупцията, европейските институции трябва да прилагат принципа на нулева толерантност.

Два параграфа са фокусирани върху България. В първия се призовава OLAF да предаде на КБК резултатите от разследванията си за България. Във втория се изразява съгласие със становището на ЕК, че всички действия и мерки, предприети наскоро от България, трябва да бъдат последвани от надеждни структурни коригиращи действия и основна реформа на всички структури, които участват в управлението на средствата от ЕС, като се гарантира правилното и навременно усвояване на средствата и високо равнище на прозрачност. КБК призовава ЕК да следи отблизо изпълнението на различните планове за действие, които й бяха представени от България, и да информира Европейския парламент по този въпрос.